Idézetek Rudolf Steinertől

90.

89. “Amikor az ember akar, a kozmosz mozgásának részévé válik.” GA257

88. „Éppen azt kellene átélnünk az antropozófiai mozgalomban, hogy az először „gondolatként” befogadott gondolatokat szükségképpen életerőként érezzük át” GA223

87. “A szellemtudományt olyan komolyan kell vennünk, hogy valóban megragadja az egész embert teljes lelkében. Akkor hatni fog a végtagokra, mozgékonnyá teszi őket, az ember alkalmasabbá válik az életre. Itt mindenesetre arról van szó, hogy a tények belső meggyőződésünkké váljanak, a külső meggyőződés nem elég.” GA182

86. „…ha a lélek tudatos, akkor benne az én az uralkodó…” GA316

85. “Egyáltalában ez az, amit el kell érnünk: a képzeteket, amiket kapunk, imaginációkba, képekbe alakítani át. Ha a képeket akár ügyetlenül is készítjük el, ha antropomorfisztikusak is, még ha úgy néznek is ki, mint szárnyas emberek, ezek a lények, ez mellékes. A többi végül is ajándékként ér majd, és aminek nem kell rajtuk lennie, majd csak elesik. Ha csak eléggé odaadó módon mélyedünk el az ilyen képekbe, úgy azt tesszük, ami lassanként felvezet ezekhez a lényekhez.” GA132

84. „Minél inkább szétforgácsolódnak az emberek, annál kevésbé ereszkednek alá a magasztos lelkek az emberek területére. Minél inkább kialakulnak a kapcsolatok, és minél inkább létrejön a közösségi érzés a teljes szabadság mellett, annál inkább fognak a magasztos lények leszállni az emberekhez, és annál gyorsabban fog a földbolygó szellemivé válni.”GA102

83. “A halál utáni állapotokban még az olyan árnyalatoknak sincs a legcsekélyebb jelentőségük sem, hogy az ember liberális volt vagy konzervatív , radikális vagy reakciós. Ezek olyan dolgok, amiknek az ember tagozódása, csoportosítása szempontjából nincs jelentőségük, és amiket csak azért hoznak létre a földön, hogy vissza tartsák az embereket attól a haladástól, amire szükségük lenne, hogy világossá tegyék haláluk utáni tudatukat.” GA141

82. „Az antropozófiának ténylegesen valami olyannak kell lennie, ami képes arra, hogy a valódi antropozófus életét át tudja alakítani, ami szellemivé teszi azt, amit az ember ma csak szellem nélküli változatában tud átélni.” GA237

81. „Fel kell ismernünk, hogy az Antropozófiai Társulatban antropozófiai módon kell dolgoznunk, és hogy legfőbb közös feladatunk az, hogy kapcsolatot teremtsünk az ember és a mennyei világokból érkező ragyogó szellemi fény között, amely fejlődésének jelenlegi pillanatában keresi őt.” GA257

80. „Így az emberiségnek két lehetősége van, és ez szabadságának biztosítéka: vagy Krisztus felé fordul, most már tudatos módon, azzal az érzülettel, mely tudat alatt megvolt benne, miközben a szellemi lét szemléléséből leszállt az intelligencia használatáig, – vagy pedig a szellemi léttől eloldódva önmagát akarja átérezni, és ezzel az ahrimáni hatalmak orientáltságába esik.” GA26

79. “A helyes gondolatok egészséget, a tévesek azonban betegséget idéznek elő. Ez valódi értelemben vett antropozófiai vagy okkult elképzelés.” GA108

78. „Amikor a világ egy bizonyos darabja megjelenik számunkra földi életünk folyamán, akkor azt kell felismernünk benne, hogy a hierarchiák tagjai éppen ezt választották ki a kozmoszban található végtelen számú lehetőség közül, hogy megmutassák nekünk mostani születésünk és halálunk között..” GA236

77. “Mert az istenek nem akarják, hogy az emberekből automaták legyenek, hogy bizonyos módon automatikusan hassanak rájuk, hanem azt akarják, hogy szabad lények legyenek, akik felismerik, hogyan tudnak tovább haladni.”GA177

76. “Az antropozófia azért van, hogy az egész ember megvilágosodjon, tisztelettel és imádással teljen el a világmindenség iránt. A világ minden tárgyába és minden folyamatába vonuljon be az embernek ez a – hogy úgy mondjam – belső lelki áldozati szolgálata; és ez az áldozati szolgálat váljon ismeretté.” GA243

75. “Nem lesz abból igazi szellemtudomány, ha az emberek a mai szokások szerint materiálisán magyarázzák a dolgokat, aztán, mint egy dekorációt, hozzáteszik, hogy a matériában mindenütt ott van a szellem is. Ebben a vonatkozásban egészen különösek az emberek: visszavonulnak az absztrakcióba. De amire szükség van, az a következő: a jövőben nem különböztethetünk meg absztrakt módon anyagiságot és szellemiséget, hanem magában a matériában keressük a szellemet, hogy vele együtt írhassuk le a szellemet is, aztán az átmenetet a szellemiből a matériába is felismerjük, vagyis a materiálisban jelentkező szellemi hatást.”GA194

74. „De nem találjuk meg (Krisztust) , ha gondolatainkkal önzően megmaradunk saját magunkban, hanem csak akkor, ha gondolatainkat más emberek gondolataihoz mérjük, ha érdeklődésünket belső toleranciával bővítjük minden ember iránt, ha azt mondjuk: születésem révén elfogult ember vagyok, a Krisztus-impulzust a minden ember gondolatából eredő átfogó szociális gondolati érzékkel újjászületve találom meg magamban, ha nem kizárólag saját magamat tekintem minden gondolatom forrásának, hanem, ha a lelkem legmélyéig az emberiség egy tagjának tekintem magamat, akkor megtaláltam Krisztushoz vezető utat.” GA193

73. “Ahogy embertársainkkal viselkedünk, úgy viselkedünk magával a Krisztus impulzussal szemben.” GA155

72. „Akkor hat át bennünket gyakorlatban a karma eszméje, ha a moralitásnak, az érzésbeli lelkierőnek bizonyos egyensúlyát alakítjuk ki. Az az ember, aki nem tudja beleélni magát, legalább bizonyos mértékig, abba a gondolatba, hogy ami vele történik, annak végső fokon mégis csak ő maga az oka, az nem fog tudni előre jutni.” GA13

71. „Az ember soha nincs egyedül, hanem, amit tesz, amit véghezvisz, az ugyanakkor alkalom bizonyos számú lények kibontakozására. Az ember finomabb és durvább tettei, a fogalmi és eszmei, valamint a közönséges cselekedetek mind alkalmat adnak az ilyen teremtmények megjelenésének, amelyek az ember erőit ragadják meg, ott tevékenykednek, és amelyeket ismerni kell, ha az ember az életet valóban át akarja tekinteni. Aki ezeket a dolgokat nem látja át, az vakon halad keresztül az életen. Ez nem pusztán valamilyen elmélet vagy elméleti követelmény, hogy szó van róluk, hanem azért beszélünk róluk, hogy ezek a dolgok közvetlenül gyakorlattá váljanak. Mert az ember csak akkor tanulja meg fokról-fokra a jövőben a földfejlődést, ha a helyes módon viselkedik, ha egyre inkább felismeri, hogy ez vagy az a cselekvés vagy körülmény, milyen teremtményeket hív elő. Mindaz, amit az ember tesz, olyan, mint egy felhívás az ismeretlen lények számára.”GA102

70. „A karma megismeréséhez szükséges lelki hangulatot csakis úgy teremthetjük meg magunkban, ha a karmikus ismereteket az istenek részéről történő segítségnyújtásnak tekintjük. Törekedjünk tehát, kedves barátaim, a karma megismerésében egy olyanfajta érzésre, amit a következő képben érzékeltethetnék: Amikor a szellemnek ahhoz a szent területéhez közeledem, ahol megérthetek valamit a karma titkaiból, egyúttal meg kell ragadnom az istenek felém nyújtott kezét is. Ilyen reálisan átélt érzéseknek kell megjelenniük bennünk, ha el akarunk jutni a szellemi világ valódi megismeréséhez, amilyen a karmát kutató megismerés is.” GA236

69. „Nincs gyönyörűségesebb dolog, mint az igazság élménye. Ez sokkal fontosabb és lényegesebb ezoterika, mint az a nagyképű komolyság, amellyel sokszor találkozunk.”GA 317

68. “Főleg azt kell megtanulni, hogy ne élettelenül használjuk mindazt, ami a szellemi világból jön, hanem közvetlenül, élettel telítetten. Holt teóriák helyett élettel teli eszméket, fogalmakat, eleven szemléleteket és érzeteket kell találni –  ez a mai kor feladata. ” GA243

67. “Ma tudatos szellemi tudást kell szereznünk, hangsúlyozom, hogy szellemi tudást és nem szellemi látást!” GA219

66. “Ma valóban többre van szükség annál, mint amit valamely szellemi mozgalomhoz csatlakozóknak egyesek nyújtani tudnak, mert ma fel kell ismernünk, hogy az emberiség fejlődésében létének megújulásával állunk szemben.” GA194

65. „Michael leszállt a Földre. Azt, aminek időközben létre kellett jönnie, ahhoz, hogy az emberek intelligenciához és szabadsághoz jussanak, csak a Földön találhatta meg újból, úgy hogy Michael most, a Földön kell hogy megragadja, a Földön kell újból uralkodóvá válnia a most, már az emberiségben működő intelligencia fölött. Ahrimán szemben áll Michaellel, és Michael kénytelen megvédeni azt, amit eonokon át igazgatott az emberek érdekében. Ebben a harcban áll benne az emberiség. Antropozófusnak lenni többek közt azt jelenti, hogy ezt a harcot legalább bizonyos fokig megértjük. „ GA237

64. „Az antropozófiának az igazi emberség fényét kell felragyogtatnia a szeretet lenyomatát viselő gondolatokban; a tudás csak az a forma, amelyben az ember tükrözi annak lehetőségét, hogy szívébe befogadja a világszellem fényét, amely azért jött, hogy ott lakjon, és ebből a szívből világítsa meg az emberi gondolkodást.” GA257

63. “Kötelességünk arra törekednünk, hogy a világ szellemének egyre jobban valóságos képe legyen belőlünk.” GA127

62. “Az emberi fejlődés szerencsétlensége nem abban van, hogy az emberek kevéssé bölcsek, hanem abban, hogy a bölcsességet nem tudják felhozni saját lelkükből.”GA157

61. “Ahogy a gondolati életet akarattal átsugározva a szabadsághoz jutunk, úgy jutunk el a szeretethez, ha akarati életünket gondolatokkal hatjuk át.” GA202

60. „Újra vissza kell térnünk az élet komolyságához, anélkül, hogy elveszítenénk magunkban az élet humorát.”GA236

59. „Csak akkor fogja igazán betölteni feladatát, ha törekszünk antropozófiai világszemléletünket olyan erőteljessé tenni magunkban, hogy az teljesen élővé váljon bennünk. Mert azáltal, hogy lelkileg egyesülünk az antropozófiai szellemiséggel, bizonyos fokig őrzőivé válunk az emberiség nagy jelentőségű fejlődési folyamatainak.” GA182

58. „Krisztus második eljövetele” azt jelenti, hogy Krisztust érzékfeletti módon látjuk az éterben. Ezért mindenkinek, aki a fejlődés helyes útjára akar lépni, azon kell dolgoznia, hogy elsajátítsa a szellemi szemmel való látás képességét. “GA130

57. “Ha teljesen elfogulatlanul igazi, valódi odaadással benne érezzük magunkat a világban, akkor egy ránk kiáradó kegyelem útján oda jutunk, hogy úgy gondolkodunk, hogy a világot szellemileg fogjuk fel.” GA205

56. „…amit az ember az antropozófia ügyeiről gondol és érez, az nem csak más, mint amit ma más területeken gondol és érez, hanem hogy másképp kell gondolkodni, másképp kell érezni, másképp kell megközelíteni, mint ahogyan máshol szokás. Ez a másfajta megközelítés vagy hozzáállás alapvető az antropozófia megértéséhez, és ez képezi az alapját az élet és a tanulás minden különböző területének antropozófiai megtermékenyítésének.” GA257

55. “A világ bölcsességgel teli irányítását csak akkor értjük meg, ha a világ vezetésének konkrét gondolataitól távol tartjuk az egoista gondolatokat, ha a világfejlődés tragikus eseményeit is megkíséreljük beleilleszteni a bölcsességgel teli folyamatba.” GA178

54. “A keménység elűzi közeledből azt a lelkiséget, amely lelki szemeid megnyitására hivatott lenne, a szelídség eltávolítja utadból az akadályokat és működésbe hozza szellemi szerveidet.” GA10

53. “A Föld pedig, ha a geológus jól megfigyeli – éppen erről beszéltem önöknek nemrég -, már kifejezetten mutatja az öregedés jeleit; elhal alattunk. Szellemi keresésünkkel viszont a Föld elöregedése ellen dolgozunk. Ez a tudat kell, hogy áthasson bennünket.” GA194

52. „ Az igazi antropozófusnak tudnia kell, hogy ma miről van szó: felismerni az Ahrimán és Michael között folyó harcot, és részt venni benne.” GA237

51. „A szellemi világ titkairól való tudásunknak lelkünk számára mindig, minden órában, minden pillanatban intenzív és mély jelentősége van. Amit személyesen távolinak vélünk, az néha éppen igen közel van ahhoz, amire lelkünk legmélyének szüksége van. A fizikai, érzéki világ esetén arról van szó, hogy megismerkedjünk vele, hogy tartalmát megismerjük. A szellemi világnál lényegében arról van szó, hogy átgondoljuk, felidézzük a róla kapott gondolatokat, képzeteket; akkor lelkünkben olykor egészen öntudatlanul dolgoznak ezek a gondolatok. Amin lelkünk ilyenkor dolgozik, az látszólag igen távoli lehet és éppen lelkünk magasabb régiójához van valójában igen közel.” GA182

50. „Ahhoz, hogy a szabadság valóban élni tudjon az emberi cselekedetben, szükséges, hogy amit a szabadság fényében hajtunk végre, az semmiképpen se függjön az ember fizikai és éteri organizációjától. Ami „szabad”, az csakis az „én”-ből történhet, és az „én” szabad működésével kell együtt lendülnie az asztráltestnek, hogy a működést átvihesse a fizikai- és étertestre.” GA26

49. “… egy kép megfestéséhez festőnek kell lenni, de a kép szépségének és belső tartalmának átéléséhez nem kell festőnek lenni, csak itt kell adnunk magunkat az elfogulatlan, világos emberi természetnek. A valóságban így van ez a szellemtudománynál is. Ahhoz, hogy gondolatokban megfessük”, szellemi kutatónak kell lenni, de ha előttünk van,ahogyan az erről szóló előadások és az irodalmunk ábrázolják, akkor olyan, mint a kép a néző előtt, aki maga nem festő. Az embernek semmi másra nincs szüksége, mint átadni magát elfogulatlan, világos valóság érzékének- és gyógyító hatás éri a szellemi világ ábrázolásától!” GA231

48. “Ha az ember a halál után nem láthatja étertestében a Krisztus-impulzus fiatal csíraerőit, az olyan, mintha állandóan földrengések vagy tűzhányók kitöréseinek közepette kellene élnie.”GA148

47. „Az intelligenciának ezt a korszakát fel kell használni arra, hogy az ember a tiszta intelligencia segítségével illúzióktól mentesen felemelkedjék a szellemi élethez.” GA237

46. “Az emberiség jelenleg olyan eshetőség előtt áll, hogy vagy megérti a spirituális életet, megérti, hogy amit ma a fejtegetésem elején leírtam, az realitás, vagy pedig tagadja ezt. Ha azonban ma tagadja, úgy nem képes már szabadon gondolkodni, hanem Arimán, az arimáni hatalmak kezdenek az emberiségben gondolkodn” GA214

45. „Az Én a cselekvő lény, ő teszi képessé az embert arra, hogy ne csak megismerje, mi a fejlődés, hanem azt létre is hozza.” GA58

44. „Mindenütt, ahol az emberiségben elemi morális impulzus tör fel, az az ember embermegértésből és emberszeretetből ered, ezek a tulajdonképpeni hajtóerők. Alapjában véve abból él az ember, mint szellemi lény többi ember között , hogy ezt az emberszeretetet és embermegértést fejleszti .” GA230

43. „Ha az ember nem hajlandó arra, hogy éppen sorsa tekintetében bizonyos higgadtságot tanúsítson, ha mindig lázong sorsa ellen, ha örökösen elégedetlen vele, ha a saját fejét követve belekontárkodik a sorsba, akkor tulajdonképpen úgy cselekszik, hogy állandóan megzavarja az isteneket sorsa alakításában. Sorsunkban csak úgy élhetünk, ha az életet higgadtan tudjuk fogadni.” GA236

42. „Ha valaki elég érett arra, hogy olyan erős impulzust kapjon Krisztustól, amely, ha rövid időre is, de a vérkeringését úgy befolyásolja, hogy ez a krisztusi hatás különleges vérkeringésben, egészen a fizikaiakig lenyúló hatásban fejeződik ki, képes az illető akkor arra, hogy fizikai testén belül váljék beavatottá.” GA112

41. „Az élet Krisztussal áthatottá válhat, ha az ember átérzi: Krisztus az a lény, aki az emberi léleknek megadja saját érzékfelettiségének szemléletét.” GA26

40. „Ennek a michaeli korszaknak éppen az a sajátossága, hogy annak, amit be kell látnunk, feltétlenül el kell jutnia érzéseinkbe is. „ GA237

39. “Ahol igazán szívükben értik az antropozófiát, ott a szívek összedobbanhatnak, anélkül, hogy a fejek összeütköznének.” GA260

38. „…az antropozófia minden esetben a tudomány szintjén kezdődik, a művészetet fogalmainak megelevenítésére hívja, és vallásos elmélyülésben végződik” GA257

37. “A morálisnak csak ez a meghatározása lehetséges: morális az, amit az ember olyan erők segítségével határoz el, amelyek függetlenek testétől.” GA157

36. „Azáltal fogadja tehát be az ember Krisztus erejét, hogy önként fogadja be, és senki sem tudja befogadni, ha nem szabad akaratából teszi. Ez azonban csak azáltal vált lehetővé az ember számára, hogy Krisztus a Földön vált emberré, hogy arra volt elhivatva, hogy a Földön váljék emberré.” GA110

35. “Az antropozófiának legkevésbé az a dolga, hogy a fejeket gondolatokkal töltse meg. Az antropozófia azért van, hogy az egész ember megvilágosodjon, tisztelettel és imádással teljen el a világmindenség iránt. A világ minden tárgyába és minden folyamatába vonuljon be az embernek ez a – hogy úgy mondjam – belső lelki áldozati szolgálata; és ez az áldozati szolgálat váljon ismeretté.” GA243

34. „Tulajdonképpen mindenkinek éreznie kellene, aki az antropozófiai mozgalomhoz tartozik, hogy csak úgy értheti meg karmáját, ha tudja: személy szerint neki szól a felhívás, hogy a természet könyvében szellemileg olvasson, hogy találja meg a természet szellemi hátterét, miután Isten a közbeeső időre a kinyilatkoztatást adta.” GA237

33. “Sohasem szabad visszariadnunk attól, hogy a dolgokat irányítsuk. Meg kell hogy ragadjon bennünket az az impulzus, ami a jelenkor szükségszerű impulzusa, hogy megtegyük azt, aminek meg kell történnie, tekintet nélkül arra. hogy mik azok a következmények – ebben az esetben is –, amelyek egyik vagy másik oldalról létrejönnek.” GA178

32. “Végtelenül sokat jelent ennek a titoknak a kimondása: a pünkösdi esemény óta a Krisztus-lény az emberi lelkeknél van a Földön; korábban nem volt az emberi lelkeknél a Földön. Az, amit a Krisztus-lény a János-keresztelő és pünkösd között átélt, azért történt, hogy egy isten szellemi világbeli lakhelye felcserélődhessen a földi szférában lévővel.” GA148

31. „Antropozófus tehát csak olyan ember lehet, aki az ember és a világ mivoltára vonatkozó bizonyos kérdéseket olyan életszükségletnek érez, mint az éhséget és szomjúságot.” GA26

30. “A XX. század végére eltelik egy évszázad a Káli Juga lezáródása után: ekkor az emberiség vagy az egész civilizáció sírjához érkezik majd, vagy pedig annak a korszaknak kezdetén találja magát, amikor olyan emberek vívják meg lelkükben Michael harcát a Michael-impulzus győzelméért, akik képesek egyesíteni szívükben az intelligenciát és a spiritualitást.” GA240

29. “…a mai kortárs megismerő ember a következőket mondja: idáig terjed az emberi megismerés, tovább nem tudunk jutni. – egyszerűen azért mondja ezt, mert az emberi megismerés határterületénél nem tudja elhatározni magát, hogy a puszta gondolkodástól, a puszta képzetalkotástól átlépjen az átéléshez.” GA178

28. “Bár Buddha tanítása bizonyos értelemben erkölcsös tanítás , a Krisztus-impulzus nem tanítás, hanem tényleges hatalom, amely ekként is működik, és egyre inkább áthatja az emberiséget erkölcsi erővel.”GA130

27. „A nagy döntések ideje ez: azoké a nagy válságoké, amelyekről minden idők szent könyvei beszélnek, és amelyek alapján a mi korszakunkról szólnak. Mert éppen az a különös Michael impulzusaiban, hogy sorsdöntőek, és hogy éppen a mi időnkben válnak sorsdöntővé.” GA237

26. “Michael szándéka az, hogy az ember szabad lény legyen, olyan, aki saját fogalmaival és ideáival be is látja azt, ami a szellemi világból számára megnyilatkozik.” GA240

25. „Michael helyes orientációt ad, mikor az embert az őt körülvevő világ megismerésére és cselekvésre készteti.” GA26

24. “…. létezik egyfajta gát az immoralitásnak a szervezet rejtett erőibe való mélyebb behatolása előtt. Ez a cselekedeteinknek vagy gondolatainknak a szervezet erőibe való behatolásával szembeni ellenállás abban áll, hogy a születés és halál között elkövetett cselekedeteinket TUDATOS KÉPZETEINKKEL  kísérjük.”GA10

23. „Egy ember sorsára alapjában véve hallatlan belső áhítattal, mélységes belső tisztelettel kellene tekintenünk, mert egy emberi sorsot szemlélve az istenek egész világa előtt állunk.” GA236

22. „Az embernek a belső nyugalomhoz szellemi önmegismerésre van szüksége.”GA26

21. “…azt kell hangsúlyoznunk, hogy a szellemi világba való bejutás csak úgy lehet előnyös és szerencsés, ha az ember élesebbé teszi tudását, megkülönböztető-képességét és ítélőerejét. Ez pedig semmi mással nem sikerülhet jobban,  mint a szellemtudományos igazságok tanulmányozásával.”GA120

20. “Főleg azt kell megtanulni, hogy ne élettelenül használjuk mindazt, ami a szellemi világból jön, hanem közvetlenül, élettel telítetten. Holt teóriák helyett élettel teli eszméket, fogalmakat, eleven szemléleteket és érzeteket kell találni –  ez a mai kor feladata.” GA243

19. “A szellemtudománnyal meg kell ismernie az emberiségnek, hogy lehetséges,  hogy saját tettei összefüggenek a természeti eseményekkel…” GA107

18. “Nem vagyunk tehát mindig abban a helyzetben, hogy az esemény időpontjában megtaláljuk a helyes nézőpontot azzal szemben, amit átélünk. A szellemi világban egy egészen másik nézőponton állunk. Itt tudjuk, hogy át kell élnünk valamit az új földi életben, ami kiegyenlítődést teremthet a korábbi élet számára. Megtervezzük az új életet magunknak, amiről bizonyos joggal azután panaszkodhatunk is, ha utóbb csak a fizikai álláspontról ítéljük meg.” GA153

17. „Ha érezzük magunkban az istenit, az isteni világtüzet, amint saját lényünkből lángol ki, és az éteri univerzumban érezzük magunkat, átélve a világ asztrális ragyogásában a szellem megnyilatkozásait: ez felkelti az emberben a szellemi sugárzás belső átélését, és ez az ember hivatása a világmindenségben.” GA236

16. „Az antropozófia megköveteli, hogy a gondolkodás és az érzés teljesen átalakuljon, ne csak tartalmilag változzon.” GA257

15. „Igazán tudatosan átélni Mihály tevékenységét a szellemi világ-összefüggéseken belül annyit jelent, mint a kozmikus összefüggések alapján megoldani az emberi szabadság rejtélyét, annyira, amennyire ez a földi ember számára szükséges.” GA26

14. “Ha azonban bepillantunk a kor mélységeibe, észrevesszük, hogy a lélekben mégiscsak van valami törekvés az aktivitásra, egy olyan vágy, hogy mint lélek összeszedje magát a legteljesebb aktivitásban. Szabad és szilárd belső támaszú csak úgy lehet a lélek, ha belső aktivitása van. Az életben csak úgy tudja kiismerni magát, csak úgy tud tájékozódni a lélek, ha tudatára ébred önmagának, és ha tudja, hogy csak ahhoz kapcsolódik igazán, amit egy tevékenységben van módja átélni. A szellemi világból is csak azt képes belátni, amit tevékenyen tud megélni, amit valamilyen tevékenységben vív ki magának.”GA153

13. „A szellemi dolgokat csakis a megtapasztalás által lehet bizonyítani. Ez azonban nem igaz a megértésükre.” GA257

12. “Ha azonban bepillantunk a kor mélységeibe, észrevesszük, hogy a lélekben mégiscsak van valami törekvés az aktivitásra, egy olyan vágy, hogy mint lélek összeszedje magát a legteljesebb aktivitásban. Szabad és szilárd belső támaszú csak úgy lehet a lélek, ha belső aktivitása van. Az életben csak úgy tudja kiismerni magát, csak úgy tud tájékozódni a lélek, ha tudatára ébred önmagának, és ha tudja, hogy csak ahhoz kapcsolódik igazán, amit egy tevékenységben van módja átélni. A szellemi világból is csak azt képes belátni, amit tevékenyen tud megélni, amit valamilyen tevékenységben vív ki magának.”GA153

11. „Az isteni szellemiség az emberi princípiumon áthaladva olyan létet él át, amelyet azelőtt nem nyilatkoztatott meg.” GA26

10. „A hála útján az ember konkrétan átéli a moralitást. Ami az ember kedélyvilágában nem a hála érzéséből indul ki, az a moralitás terén legfeljebb csak elvont fogalmakig jut el. A hálaérzésből fejlődik ki minden. “GA305

9. „Érzelmi alapot kapunk a karma megértéséhez, ha meditálunk azon, valóban átgondoljuk azt, hogy az Atya a karácsonyi gondolat hordozója, de elküldi a Fiút, hogy beteljesedjék a húsvéti gondolat, és a Fiú azután hírül adja a Szellemet, hogy a pünkösdi gondolattal kiteljesedjék az ember földi életének hármassága.” GA236

8. „Akik semmilyen különösebb indítékot nem éreznek arra, hogy saját fejlődésükért valamit is tegyenek, könnyen kijelenthetik, hogy az emberi élet szellemi hatalmak vezetése alatt áll és ebbe a vezetésbe nem szabad beleavatkozni; nyugodtan meg kell várni azt a pillanatot, amikor a szellemi hatalmak jónak látják, hogy a lélek előtt egy másik világot tárjanak fel.(…) A vezetés bölcsessége éppen abban áll, hogy belém helyezte a magasabb tudatállapot csíráit. Csak akkor értem meg ezt a vezetést, ha az ember kötelességének tartom, hogy megismerje mindazt, amit szellemi erők segítségével megismerhet.” GA013

7. “Az úgynevezett makkegészséges emberek, akik nem betegszenek meg, és mindig a legjobb egészségnek örvendenek, azoknál általában olyan régebbi földi életekre kell tekintenünk, ahol a legmélyebben érdeklődtek környezetük minden jelensége iránt, mindent megnéztek, mindent megismertek.” GA239

6. “…minden olyan eszme, amely nem válik eszményképeddé, megöl egy erőt a lelkedben, az eszményképeddé vált eszmék pedig életerőket teremtenek meg benned.”GA10

5. „Ha ma úgy beszélünk, hogy gondolataink Krisztuséi is lehetnének, akkor olyasmit helyezünk szembe az ahrimáni hatalmakkal, ami megóv bennünket attól, hogy áldozatul essünk nekik.”GA26

4. “Morális szempontból egyáltalán nem jó, ha valakinek álláspontjai vannak. Nyitott szemmel látni mindent, ami körülvesz, ez a fontos.”GA155

3. “A logikus gondolkodással átélünk valamit, átélünk egyfajta lelkiismeretet, és ha ezt kialakítjuk, akkor lelkünkben kifejlődik egy bizonyos felelősségérzet az igaz és a hamis iránt, enélkül pedig nem sokra megyünk a magasabb világokban.”ga119

2. „Egy matematikai állítás igazsága egy szempillantás alatt felismerhető, de ennek megfelelően élettelen. Az antropozófiai igazság élő dolog. A meggyőződéshez nem lehet egyetlen pillanat alatt eljutni; az élő, és folyamatosan növekszik.” GA257

1. „Mert Michael megérteni annyit jelent, mint megtalálni az utat a Logoszhoz, az Ő logoszságát ma, itt a Földön az emberek között élő Krisztushoz.” GA26

“…egy ember magában semmit sem tehet, csak ha másokkal jókor összefog.” J. W. GOETHE: A ZÖLD KÍGYÓ ÉS A SZÉP LILIOM