Rudolf Steiner: Korunk szociális alapkövetelménye a megváltozott időkben VII.

GA186 – Bern, 1918. december 12.

Szociális és antiszociális ösztönök az emberben. Az antiszociális ösztönöknek működniük kell. A külső társadalmi struktúra az emberek belső fejlődési tendenciájának ellensúlyozása. A rendekre és osztályokra való szerveződés meghaladása. A pénz. A Kommunista Kiáltvány. Gyűlölet – Szerelem, Krisztusi-impulzus.

Amikor a szellemtudományunk elmélyítésével megszerzett összes érzésünket és gondolatunkat korunk szükségleteire és viszonyaira alkalmazzuk, akkor eközben maga ez a kor is teljes világossággal megmutatkozik. A kornak nemcsak a külső körülményei rendelkeznek a az artikulált beszéd ajándékával, hanem bizonyos értelemben a mi szellemtudományos nézeteink is rendelkeznek ezzel az ajándékkal. Az emberi fejlődésről szóló fejtegetéseinkben már sokszor abból az alaptényből indultunk ki , hogy ez a fejlődés egymást követő szakaszok sorozatában megy végbe, amelyek közül a legjelentősebb és hozzánk legközelebb álló a nagy atlantiszi katasztrófa után kezdődött. Ebben a szakaszban már négy korszak telt el, és most az ötödikben élünk. Ez a korszak a keresztény időszámításunk XV. századában kezdődött, és a tudati lélek korszakának nevezzük. Más kultúrkorszakokban az emberi lélek főleg más erői fejlődtek elsősorban. A görög-latin korszakot követő, a XV. század első felében kezdődő kulturális korszakunkban az emberiségnek a tudati lelket kell egyre jobban kifejlesztenie. Az előző korszakban, amely a Krisztus előtti VIII. században kezdődött, az emberiség a kultúra révén elsősorban az értőlelket vagy kedélylelket fejlesztette ki.

Nem kell itt e kulturális korszakok jellemzőit részleteznünk, de ami a mi korszakunkat illeti, amelynek kezdetétől oly kevés évszázad telt el, a legkomolyabb figyelmet kell fordítanunk rá, és mindenekelőtt arra, hogy mi a fő jellemzője. Egy-egy korszak átlagosan két évezredig tart. A tudati lélek korszakában még sok mindennek meg kell történnie. Ebben a korszakban az egész civilizált emberiség feladata, hogy az ember uralmat szerezzen lénye felett és lábra álljon, és azt a sokat, rendkívül sokat, amit az előző korszakban az ember ösztönösen érzett, amit ösztönösen meg tudott ítélni, azt a tudat tiszta fényébe kell emelni.

Nem igaz-e, hogy a sok nehézség és mindaz a káosz, amely körülöttünk történt és ránk szakadt, a mi korszakunkban azonnal érthetővé válik, ha megtudjuk, hogy korszakunk feladata az ösztönök tudatba emelése. Az ösztönös ugyanis valamilyen módon magától megvalósul; de az, aminek tudatosan kell történnie, az embertől belső erőfeszítést követel, mindenekelőtt azt, hogy szó szerint egész lényével gondolkodni kezdjen. És az ember fél ettől. A világ viszonyainak kialakításában való tudatos részvétel olyasvalami, amit az ember vonakodva tesz. Emellett van egy hely, amellyel kapcsolatban az emberek ma még mindig nagyrészt tévhitben élnek. Most azt gondolják: „Igen, hiszen most a gondolkodás fejlődésének korszakában élünk”. És büszkék arra, hogy ma többet gondolkodnak, mint korábban. De ez egy téveszme, egy illúzió, egy a sok illúzió közül, amelyekkel az emberiség most él. Amire az emberek olyan büszkék, a gondolatok megértése, az nagyrészt ösztönös. És csak akkor, amikor mindaz az ösztönös, ami az emberi fejlődésbe belépett, és most oly büszkén jeleníti meg magát a gondolkodásban, aktívvá válik, amikor az intellektus nemcsak az agyból, hanem az egész emberből árad, amikor az intellektus az egész szellemi életnek csak egy része lesz, amikor a racionális fölé emelkedik, és imaginációba, inspirációba és intuícióba növekszik, csak akkor fog megvalósulni az, aminek a tudati lélek Atlantisz utáni ötödik korszakában apránként növekednie kell. Ami ma különösen feltűnik, ami felé a legföldibb gondolatok a maguk sajátos, a korszak által előidézett színezetében mindenhol és mindenütt fordulnak, az az úgynevezett szociális kérdések megjelenése.

Azok, akik mélyen elmélyednek antropozófiai irányultságú szellemtudományunkban, meglehetősen könnyen eljutnak ahhoz az érzéshez, hogy a társadalmi szervezet kialakításában – akár államnak nevezzük, akár másképp – a leglényegesebbnek abból kell kiindulnia, amit az ember önmagából fejleszt, amit az ember és az ember közötti kapcsolatok szabályozásának feladatában önmagából fejleszthet. Természetesen minden, amit az ember önmagából kifejleszt, bizonyos impulzusoknak megfelelően történik, amelyek végső soron a lelki-szellemi életünkben gyökereznek. És ha így nézzük a dolgot, akkor megkérdezhetjük: „Nem kellene-e tehát a figyelmünket mindenekelőtt a társadalmi impulzusokra irányítanunk, arra, ami az emberi természetből akar társadalmi impulzusokként kitörni?” Nevezzük ezeket a szociális impulzusokat, ha úgy tetszik, szociális szükségleteknek – anélkül, hogy ez alatt bármit is pusztán állatinak gondolnánk –, és vigyázzunk, hogy ezeket a szükségleteket ne tekintsük teljesen tudattalan, ösztönös szükségleteknek. Amikor társadalmi szükségletekről beszélünk, akkor ez alatt azt értjük, hogy a tudati lélek korában vagyunk, és a szükséglet a tudatba akar lépni.

Ha most valami ilyen mutatkozik meg: vannak szociális szükségletek, és ezek meg akarnak valósulni, ugyanakkor korunkban egy szörnyű egyoldalúság lép a színre, amit mégsem szabad sajnálni, hanem nyugodtan fel kell ismerni, mert le kell küzdeni. A modern ember nagyon hajlamos mindent egyoldalúan szemlélni! Olyan ez, mintha egy ingát az egyik irányba lendítenénk anélkül, hogy arra gondolnánk, hogy az ellenkező irányba lendül, amikor elhalad az egyensúlyi ponton. De ahogyan nem lehetséges, hogy az inga csak az egyik oldalra lendüljön, úgy az sem lehetséges, hogy az emberben lévő szociális szükségletek csak az egyik oldalról lépjenek fel. Az emberben a szociális szükségletekkel természetszerűleg szemben állnak az emberi természet által meghatározott antiszociális szükségletek. Ezt mindenekelőtt szem előtt kell tartani. A társadalmi vezetők és agitátorok ugyanis abban a nagy illúzióban ringatják magukat, hogy elegendő egy nézetet vagy valami hasonlót terjesztünk, és felvértezni vele az emberek egy meghatározott osztályát, és ezek az emberek csak a szociális szükségletekhez fognak fordulni. Ez a hozzáállás egy téveszme, mert nem veszi figyelembe, hogy a szociális és antiszociális szükségletek egyformán érvényesek. Az egyetlen dolog, amiről ma beszélhetünk, az az, hogy illúziók nélkül szembe tudunk nézni ezekkel a tényekkel. Illúziók nélkül kell szembenézni velük, a szellemtudományos megismerés szempontjából. Azt is mondhatjuk, hogy ha valaki nem a szellemtudományos ismeret szemszögéből szemléli az életét, akkor kénytelen átaludni a legfontosabbat ebben az életben.

Fel kell tennünk magunknak a kérdést: „Tulajdonképpen mi a helyzet az emberek érintkezésével a szociális és antiszociális szükségletek szférájában?” – Látják-e, amikor az egyik ember a másikkal szemben áll, akkor valami igazán összetett dolog van az ő szembenállásuk mögött. És ezt a tényt, azt mondanám, radikálisan figyelembe kell vennünk. Természetesen a szembenállásuk az emberi kapcsolatok jellegétől függően eltérő lehet, de kiemeljük belőlük a közös vonásokat, és feltesszük magunknak a kérdést: Mi történik a valóságban, annak minden sokféleségében, és nem csak abban, ami az érzéki szemlélődés előtt áll – mi történik teljes valóságában, amikor az egyik ember a másikkal szemben áll?

És ami történik, az nem más, mint egy valódi erő hatása, amely az egyik személytől a másik személy felé törekszik. Amikor két ember egymással szemben áll, az egész egyszerűen azt jelenti, hogy egy bizonyos erő hat az egyikből a másikra. Amikor az életben bármilyen cselekedetet teszünk egymás felé, azt nem szabad teljes közömbösségben tennünk, sem a szokott gondolatok, sem az érzések tekintetében, még akkor sem, ha térben el vagyunk választva egymástól. Ha más emberekről kell gondoskodnunk, ha kapcsolatot kell létesítenünk velük, akkor az egyik emberről a másikra erő hat. Ez a tény a szociális élet alapja. Ez az, ami elágazva és összefonódva valójában az emberek szociális szerkezetét megalapozza. Természetesen a jelenség a legtisztább formában akkor jelenik meg, amikor az ember-ember közötti közvetlen érintkezésre gondolunk. Ebben az esetben egy olyan törekvés van, hogy az egyik ember a másikra gyakorolt benyomással elaltassa azt. Az egyik embert a másik elaltatja – ez a jelenség hatja át a szociális életet. Az emberek között állandó – ahogy a fizikusok mondják – látens (rejtett) tendencia van arra, hogy a szociális érintkezés során elaltassák egymást.

De miért történik ez? Látják, az ok itt az emberi lény egy nagyon fontos tulajdonságában rejlik. Az a helyzet, hogy az úgynevezett szociális szükségletek a hétköznapi modern tudat esetében különösen erősen fejlődnek az emberi lélekben, amikor alszik. Ha nem rendelkeznek a tisztánlátás képességével, akkor a szociális szükségletek csak alvás közbe járják önöket át. És csak az lép fel az ébrenlétben szociális szükségletként, ami tevékenységében az alvás állapotából az ébrenlétbe megy át. De ha tudnak erről, akkor nem kell meglepődniük azon, hogy az emberekkel való érintkezésben a szociális lényüket el akarják altatni. Az embernek a másik emberrel való kapcsolatában szociális szükségletnek kell kialakulnia. Ez pedig csak alvás közben alakulhat ki. Ezért az ember és ember közötti kapcsolatban az a tendencia alakul ki, hogy a szociális kapcsolatok megteremtése érdekében elaltatják egymást. Ez egy meglepő tény, de az élet valóságának megismerésével azonnal megjelenik. Az ember emberrel való kapcsolata abban áll, hogy ebben a kapcsolatban mindenekelőtt az egyik ember és a másik ember közötti szociális szükséglet kialakulása érdekében a képzelet kialakításának képessége elalszik.

De természetesen nem tudnak, miközben élik az életüket, ugyanakkor megszakítás nélkül aludni. A szociális szükségletek kialakítására való hajlam többek között abban is kifejeződik, hogy valójában folyamatosan hajlamosnak kell lennie az alvásra. Az általam leírt dolgok természetesen tudattalanul történnek, de ettől még nem lesznek kevésbé valóságosak vagy nem fogják kevésbé áthatni az életünket.

Ennek ellensúlyozására valami más hat. Az emberek részéről állandó ellenállás, állandó neheztelés tapasztalható ezzel a tendenciával szemben, pontosan akkor, amikor ébren vannak. Tehát valahányszor egy személy előtt állnak, a következő típusú konfliktusban vannak: annak köszönhetően, hogy a személy önök előtt áll, folyamatosan kialakul önökben az alvásra való hajlam, az a tendencia, hogy alvásban éljék meg a hozzá való viszonyt; és annak köszönhetően, hogy ellenállnak az alvásnak, nem akarnak álomba merülni, felébred önökben az ébren maradás ereje. Az emberi kapcsolatokban tehát folyamatosan hasonló dolgok játszódnak le: alvásra való hajlam, ébrenlétre való hajlam. De az ébren maradásra való hajlam ebben az esetben antiszociális, mert ez a saját individualitás, a saját személyiség érvényesítése a társadalom szociális struktúrájával szemben. Egyszerűen fogalmazva, amikor mi emberek mások között vagyunk, belső lelki életünk a szociális és az antiszociális között leng, mint egy inga: oda és vissza. És meghatározó az életünkben, hogy ez a két szükséglet él bennünk, hogy okkult módon megfigyelhető, amikor két ember egymással szemben áll. Amikor bármilyen szociális szervezettel találkozunk – a modern, oly okos tudat számára ezek a szervezetek nagyon távol állnak a valóságtól –, akkor az általában a szociális és antiszociális szükségletek közötti ingaszerű viszonyok kifejeződése. A politikai közgazdászok spekulálhatnak azon, hogy mi a hitel, a tőke, a járadék stb. – mindezek a dolgok, amelyek a társadalmi viszonyok szabályszerűségeit alkotják, csupán az inga kilengése a jelzett kétféle szükséglet – a szociális és az antiszociális – között.

Láthatják, azoknak az embereknek, akik gyógyító szereket akarnak találni korunk számára, meg kell érteniük ezeket a dolgokat, be kell vinniük őket a tudományos használatba. Mert honnan jöhetnek korunkban a szociális igények? Hiszen a tudati lélek korában élünk, ahol az embernek önmagában kell támaszt találnia. És mi az ember rendeltetése? Rendeltetése, feladata, küldetése a mi Atlantisz utáni ötödik korszakunkban az, hogy megerősítse magát, ne hagyja magát aludni. Már az időben való helyzete miatt is arra van ítélve, hogy antiszociális szükségletek fejlődjenek ki benne. És korszakunk feladatát az ember nem tudná teljesíteni, ha az antiszociális szükségletek, amelyek révén az ember eléri saját személyiségének csúcsát, nem válnának egyre erősebbé és erősebbé. Az emberiség ma még nem is gyanítja, hogy a harmadik évezredig az antiszociális szükségleteknek még mekkora hatalomra kell szert tenniük. Az antiszociális szükségleteknek növekedniük kell ahhoz, hogy az ember megfelelően fejlődhessen.

A korábbi korszakokban az antiszociális szükségletek nem voltak az emberi fejlődés számára szellemi úgymond életkenyér. Ezért nem volt szükség semmilyen ellensúlyra, és ezért senki sem gondolt arra, hogy felállítsa őket. A mi korunkban, amikor az embernek a saját érdekében, a maga különálló „énje” érdekében antiszociális szükségleteket kell képeznie, amelyek már azért is felmerülnek, mert az ember olyan fejlődésnek van alávetve, amelyet nem szabad ellenezni, egy ilyen korban el kell jönnie annak, ami az antiszociális szükségletekkel szemben állhat, nevezetesen egy olyan szociális struktúrának, amelynek segítségével e fejlődés tendenciáit egyensúlyban lehet tartani. Belül antiszociális szükségletek fognak működni, hogy az ember elérhesse fejlődésének csúcspontjait; kívül, a szociális életben a társadalmi struktúrának úgy kell működnie, hogy az emberek az életkapcsolatokban ne veszítsék el egymást. Ezért merül fel korunkban a szociális igény. Korunkban a szociális igény bizonyos értelemben nem más, mint az emberi fejlődés belső tendenciáinak szükségszerű ellensúlyozása.

Az általam elmondottakból azonban láthatják, hogy egyoldalú vizsgálattal semmit sem lehet elérni. Mert annak mértékében, ahogy az emberek élnek, az egyes szavak – egyáltalán nem akarok eszmékről vagy észlelésekről beszélni – az egyes szavak egyfajta „értéket”, bizonyos árnyalatokat nyernek. Például az „antiszociális” szó bizonyos ellenszenvet vált ki, valami gonoszról való képzetet kapcsolnak hozzá. Legyen így, de nem kell aggódni amiatt, hogy gonosznak tekintenek-e rá vagy sem. Ebben az esetben ez egy szükségszerűség, akár rossz, akár jó; korunkban az emberi fejlődés szükséges tendenciáihoz kapcsolódik. És ha most valaki előáll, és azt mondja, hogy az antiszociális szükségletek ellen küzdeni kell, az nem több, mint puszta ostobaság, mert egyáltalán nem kell küzdeni ellene. Ezeknek az emberi fejlődés legáltalánosabb tendenciájából adódóan éppen hogy meg kell ragadniuk belül az embert. Nem arról van szó, hogy receptet találjunk arra, hogyan harcoljunk az antiszociális szükségletekkel, hanem arról, hogy megtaláljuk az állami szerkezetét, struktúráját, szervezetét annak, ami az emberi individualitáson kívül esik, amely nem fojtja meg az emberi individualitást, hogy úgy alakítsuk, úgy építsük fel, hogy ellensúlyt képezzen azzal szemben, ami antiszociális szükségletként hat az ember belsejében. Ezért szükséges, hogy korunkban az ember egész lényével kitagozódjon a társadalmi struktúrából, úgy annak javára, mint saját maga javára is.

Az elmúlt korokban voltak rendek, osztályok. A mi korunk a rendek, osztályok meghaladására törekszik. Korunk nem oszthatja többé osztályokra az embereket; most már az emberrel tulajdonságainak összességében kell számolni, be kell őt vonni egy olyan társadalmi struktúrába, amely társadalmilag csak azt különítené el, ami az embertől elkülönül. Ezért tegnap egy nyilvános előadáson [*Berni előadás, 1918. dec. 11. „Erkölcsi, társadalmi és vallási élet az antropozófia szemszögéből”. GA 72.] azt mondtam, hogy a görög-latin korban még mindig uralkodhatott a rabszolgaság, és az egyik lehetett úr, a másik pedig rabszolga. Azokból az időkből maradt ránk az a helyzet, amely különösen a proletárokat izgatja: az a helyzet, amelyben a munkaerejük árucikk, és így valami, ami az ő belsőjük, külsőleg szervezik. Ezt meg kell szüntetni. Társadalmilag csak az különíthető el, ami nem maga az ember: a pozíciója, az a hely, ahová az életben került.

Mindazt, amit ily módon megtud az ember a társadalmi élet szükségszerű fejlődéséről, most már valóban úgy kell felfogni, hogy világossá váljon: ahogyan az, aki nem ismeri a szorzótáblát, nem veszi a bátorságot arra, hogy azt állítsa, hogy tud számolni, úgy az sem veheti magának a bátorságot, hogy szociális reformokat vezessen be, aki még soha nem hallott olyan dolgokról, mint amilyenekről ma beszélünk, nevezetesen arról, hogy a szociális és az antiszociális úgy létezik, ahogyan most jellemeztük. Amikor ma társadalmi vagy szociális szervezetünk legmagasabb fokán álló emberek szociális követelésekről kezdenek beszélni, egy hozzáértő ember számára úgy tűnnek, mint akik hidat akarnak építeni egy viharos patak fölé, de fogalmuk sincs az erők paralelogrammájáról! Természetesen felépíthetik a hidat, de az az első adandó alkalommal összeomlik. Így találkozunk társadalmi vezetőkkel vagy olyanokkal, akik ma ezt vagy azt a társadalmi berendezkedést szolgálják ki: konstrukcióik az első adandó alkalommal lehetetlennek bizonyulnak, mert olyan dolgokra van szükség, amelyek lehetővé teszik, hogy a valósággal együtt, és ne ellene dolgozzunk. Végtelenül fontos tehát, hogy egy napon végre mélységesen komolyan kezdjünk foglalkozni azokkal a dolgokkal, amelyek antropozófiai irányultságú szellemi szervezetünk, azt mondanám, fő idegszálát képezik.

Az egyik impulzus, amely antropozófiai mozgalmunk területén inspirál bennünket, az, hogy az egész emberi életbe belevisszük azt, amire a legtöbb ember csak fiatalkorában képes: öregkorunkban is az élet iskolapadjára állítjuk magunkat. Itt látjuk a különbséget köztünk és azok között a kinti emberek között, akik azt gondolják, hogy ha huszonöt-huszonhat éves korukig rendszeresen jártak előadásokra, nem, pontosabban így ezt mondjuk: rendszeresen feliratkoztak előadásokra, vagy még pontosabban előadásokat tanulmányoztak, akkor ez elég az életük végéig! Utána legfeljebb mindenféle önfeledt szórakozásba kell bocsátkozni – igaz? – amelyek lehetővé teszik valami más elsajátítását. De az alapérzés, amely a lelkünk előtt felmerül, amikor a szellemtudományos mozgalom fő idegszálához közeledünk, a következő: az embernek egész életében tanulnia kell, ha valóban el akarjuk érni ennek az életnek a feladatait. Ez az érzés rendkívül jelentős, és valóban áthat bennünket. Amíg nem szűnik meg az a hit, hogy a 25 vagy 28 éves kora előtt kialakult hajlamok segítségével az ember mindent el tud sajátítani, hogy azután a parlamentben vagy bárhol máshol ülhessen, és mindent megítélhessen, addig semmi hasznos, gyógyító nem keletkezhet az emberek szociális szerkezetében.

A szociális és az antiszociális közötti változó viszonyok vizsgálata korunk rendkívül fontos feladata. Az antiszociálist azonban csak tanulmányozni lehet, hiszen, mint ahogy már rámutattam, megvan a helye korszakunk fejlődésében, mert ahhoz a legfontosabb dologhoz tartozik, amelynek nagy jelentőséget és fejlődést kell szereznie bennünk. Ezt az antiszociálist a szociális képes bizonyos egyensúlyban tartani; a szociálisról gondoskodni kell, tudatosan kell gondoskodni róla. És ez egyre nehezebb lesz a mi korunkban, mert a másik, az antiszociális, valójában természetes. A szociális szükségszerű, róla gondoskodni kell. Idővel világossá válik, hogy a mi Atlantisz utáni ötödik korszakunkban hajlamosak vagyunk a szociálist figyelmen kívül hagyni, amikor egyszerűen visszahúzódunk önmagunkba, amikor az aktivitás elhalványul, amikor nem vágyunk arra, hogy részt vegyünk mások szellemi tevékenységében. De ami szükséges, amit egészen tudatosan kell kifejleszteni, mert azelőtt ösztönösen működött az emberben, az pontosan az ember érdeklődése a másik ember iránt. Az egész társadalmi élet fő idegszála az kell legyen, hogy az egyik ember érdeklődik a másik ember iránt.

Ma már szinte paradoxonként hangzik, amikor azt mondják, hogy az emberek nem lesznek képesek semmit sem megmagyarázni az úgynevezett nehéz politikai gazdaságtani fogalmak segítségével, hacsak nem érdeklődnek az emberek iránt, ha nem kezdik el összekapcsolni a társadalmi életben uralkodó illúziókat a valósággal. Képzeljék el, hogy ki gondolhatná egyszerűen azt, hogy pusztán egyik vagy másik bizonyos társadalmi csoporthoz való tartozással folyamatosan komplex kölcsönhatásban lehetne az emberekkel? Képzeljék el, hogy van egy százfrankos bankjegy a zsebükben, és azt elköltötték, amikor reggel elmentek a boltba, és annyi mindent vásároltak, hogy fizetéskor az egész elment. Igen, tehát mit jelent az, hogy reggel egy százfrankos bankjeggyel a zsebükben indultak el? Mert a százfrankos bankjegy önmagában illuzórikus dolog, és a valóságban semmilyen értéke sem lenne, és abban egyáltalán nem is létezne, ha fémpénz lenne forgalomban. Ma nem akarok beszélni a metallisták és nominalisták pénzelméleteiről, de az világos, hogy ha létezik fémpénz, akkor a papírpénz illúzió, nincs értéke. A pénz másik két dolog kapcsolatát közvetíti; és csak azért, mert van egy bizonyos társadalmi rend – korunkban ez tisztán állami rend –, ennek köszönhetően a százfrankos bankjegy, amivel rendelkeznek és amit ebéd előtt elkölthetnek különböző dolgokra, nem jelent mást, mint valahány munkanap ellenértékét, egy társadalmi környezetben annyi emberi munkát kell ráfordítani, árucikkekké kristályosítani, hogy a bankjegy látszatértéke valódi értéket nyerjen; és mindez a társadalmi rend parancsára. A bankjegyek hatalmat adnak önöknek, hogy valamennyi munkát a saját szolgálatukba állítsanak vagy valamennyi mennyiségű munka felett hatalommal rendelkezzenek. Állítsák össze magukban a következő képet: van néhány bankjegyem, ezek adják a társadalmi pozícióm erejét, bizonyos munka feletti hatalmat adnak. És ha most meglátják: a nap minden órájában egyesek mások munkáját egyenérték formájában, valódi egyenérték formájában költik el, amelyet százfrankos bankjegyként a pénztárcájukban tartanak, csak akkor fogják látni a valóság igazi képét.

A kapcsolataink annyira összetetté váltak, hogy természetesen teljesen megfeledkezünk az ilyen dolgokról, különösen, ha olyan közel vannak hozzánk. Mondhatok egy egyszerű példát, amely talán megkönnyíti az elmondottak megértését. A politikai gazdaságtan bonyolult fogalmait, mint például a tőke, a járadék, a hitel, még azok az egyetemi professzorok sem értik különösebben, akiknek a politikai gazdaságtan a szakterületük, tehát jobban kellene ismerniük. Ebből levonhatják, hogy mennyire szükséges, hogy ezeket a dolgokat most a megfelelő fényben lássák. Természetesen ma nem tudnánk azonnal hozzálátni a politikai gazdaságtan reformjához, amely tehetetlen állapotba került a diákok által róla szerzett ismereteinek köszönhetően. De legalább a pedagógia, a felsőoktatás és hasonlók tekintetében feltehetjük magunknak a kérdést: mit kell tenni, hogy a társadalmi életet tudatosan szembe lehessen állítani a belső antiszociális élettel? Mi szükséges ehhez? Említettem, hogy manapság nehéz megtalálni egy ember érdeklődését egy másik ember iránt. Nem lehet valódi érdeklődésük, amikor azt hiszik, hogy százfrankos bankjegyért megvehetünk valamit anélkül, hogy belegondolnának, hogy a vásárlásukat egy bizonyos számú ember és munkaerejük társadalmi viszonyai határozzák meg. Csak akkor lesz valódi érdeklődésük, ha minden olyan illuzórikus cselekedet, mint az áru cseréje százfrankos bankjegyre, a maga igazi valóságában képesek meglátni, ami hozzá kapcsolódik.

Tudják, a szokásos, mondhatnám önző, szívmelengető beszéd arról, hogy szeretni kell felebarátainkat, és ezt a szeretetet akkor kell kimutatni, amikor erre a legközelebbi okunk van, semmit sem jelent a társadalmi élet szempontjából. Ez a szeretet, a legtöbbször, szörnyen önzőnek bizonyul. Gyakran az emberek azt használják fel, amit zsákmányoltak, majd segítik embertársaikat, patriarchális módon, hogy az öncsodálat tárgyát teremtsék meg, mert akkor az embert belülről nagyon felmelegítheti a gondolat: „Te tetted ezt, te tetted ezt!”. Gyakran figyelmen kívül hagyják, hogy az úgynevezett jótékony szeretet mekkora része álcázott önszeretet.

A lényeg nem az, hogy átadjuk magunkat a külön szeretetünknek, hanem az, hogy kötelességünknek érezzük, hogy figyelmünket annak a társadalmi struktúrának számos elágazására irányítsuk, amelyben élünk. Ehhez legalábbis meg kell teremtenünk az alapokat. De ma már nagyon kevesen hajlanak arra, hogy megteremtsék ezeket az alapokat.

Szeretnék, legalábbis a közoktatás szempontjából, egy kérdést tárgyalni, mégpedig: hogyan lehet általánosságban az antiszociális, természetes módon kialakuló igényekkel szociális igényeket szembeállítani, tudatosan szembeállítani? Tudjuk-e úgy művelni őket, hogy valami valóban gyökeret verjen bennünk, és aztán egyre jobban és jobban fejlődjön, hogy elveszítsük a nyugalmat, ha nem látunk magunkban az emberek iránti növekvő érdeklődést, amikor éppen a mi tudati lélek korszakunkban ez az érdeklődés borzasztóan elsorvad? Igen, korunkban valóban megnyílik a szakadék ember és ember között. Mintha álomban lennének, de ezt egyáltalán nem észrevéve, az emberek elmennek egymás mellett, és közben a legcsekélyebb mértékben sem értve magukat. Az a szenvedélyes vágy, hogy belemerüljünk a másik ember érdekeibe, különleges, egyedi tulajdonságaiba, manapság rendkívül ritka. Egyrészt a szocializációért kiáltunk, másrészt pedig egyre szélesebb körben elterjedtek a tisztán antiszociális szükségletek.

Az, hogy az emberek ma vakon elmennek egymás mellett, különösen akkor válik nyilvánvalóvá, amikor különböző társaságokba és szövetkezetekbe egyesülnek. Ez utóbbiak ma általában semmit sem tudnak adni az emberi megismerés szempontjából. Manapság az emberek akár évekig is kommunikálhatnak egymással, és mégsem tudnak egymásról többet, mint amit akkor tudnak, amikor először megismerték egymást. Először is szükséges, hogy az emberek a jövőben, azt mondanám, szisztematikusan hozzáadják az antiszociálishoz a szociálist. Belsőleg-lelkileg erre különböző eszközök vannak, és ezek között van az a lehetőség, amikor ebben az életben törekszünk rátekinteni az előző inkarnációnkra, és ezzel a tekintettel figyeljük meg, hogy mi játszódik le köztünk és más emberek között ebben az életben. És ha őszinték vagyunk, akkor azt mondhatjuk, sokan közülünk azt mondhatják maguknak: „A legtöbb embert, aki belép az életünk szférájába, legtöbbször úgy látjuk, hogy a saját személyünk érdekeit helyezzük a szféra középpontjába.” Mit kaphatunk ettől vagy attól a személytől, akivel az életben találkozunk? – így kérdezzük magunkat alig érezhetően. De ezt magunkban le kell győznünk. Meg kell próbálnunk, hogy lelkünk előtt olyan személyiségek képei lebegjenek, akik tanítóként, barátként és egyéb védelmezőként részt vettek életünkben, vagy olyan személyiségeké, akik ártottak nekünk, és akiknek bizonyos szempontból gyakran többel tartozunk, mint azoknak, akik támogattak minket. Hagynunk kell, hogy ezek a képek elvonuljanak a lelkünk előtt, és élénken el kell képzelnünk, hogy mindegyikük mit tett értünk, és akkor látni fogjuk, ha mindezt megtesszük, hogy apránként megtanuljuk elfelejteni magunkat, rájövünk, hogy mindaz, amink van, nem lenne bennünk, ha ezek vagy azok a személyek nem vettek volna részt valamilyen módon az életünkben.

Csak amikor visszatekintünk a rég eltelt évekre és azokra az emberekre, akikkel talán már nincs kapcsolatunk, és ezért könnyebben tudunk objektívek lenni velük szemben, csak akkor mutatkozik meg, hogy életünk lelki szubsztanciája hogyan szívja magába azt, ami hatással van ránk. Kitágul a tekintetünk mindazokra az emberekre, akik az idők folyamán elmentek mellettünk. Ha megpróbáljuk kifejleszteni érezni azt, hogy mennyire hálásnak kellene lennünk ezeknek vagy azoknak az embereknek, és így megpróbáljuk magunkat azoknak a tükrében látni, akik az idők folyamán hatással voltak ránk, kapcsolatban álltak velünk, akkor apránként – ezt észlelhetjük – egy érzés fog kirügyezni bennünk: mivel gyakoroltuk, hogy megtaláljuk azoknak az embereknek a képeit, akik a múltban kapcsolatban álltak velünk, a lelkünkben megszületik a vágy, hogy eljussunk magunkban azokhoz a képekhez, akikkel a jelenben állunk szemtől-szemben. És végtelenül fontos, hogy amikor emberekkel találkozunk, ne csupán szimpátiát vagy antipátiát érezzünk, ne csak az a vágy ébredjen bennünk, hogy szeressünk vagy gyűlöljünk valamit egy emberben, hanem magunkban szeretettől és gyűlölettől mentes emberalakot ébresszünk.

Valószínűleg nem érzik, hogy amit az imént mondtam, az valami végtelenül jelentős dolog. Mert a képesség, hogy szeretet vagy gyűlölet nélkül felidézzük magunkban egy másik ember képét, hogy egy másik embert hagyjunk lelkileg felemelkedni magunkban, ez a képesség, mondhatnánk, az emberi fejlődés minden egyes hetével egyre inkább csökken, és idővel az emberek teljesen elveszítik. Elmennek egymás mellett, és nem merül fel bennük az a szükségszerűség, hogy helyet adjanak a másik embernek feléledni magunkban. Erről tudatosan kell gondoskodni. Ez olyasvalami, amit a gyermek- és iskolapedagógiának is tartalmaznia kellene, nevezetesen az emberek imaginatív erejének fejlesztése. Mert csak akkor tudjuk igazán fejleszteni az emberekben az imaginatív képességeket, ha nem félünk attól, hogy ahelyett, ami ma szenzáció akar lenni az életben, a csendben átadjuk magunkat a múlt olyan áttekintésének, amely a lelkünk előtt felidézi az emberekkel való múltbeli kapcsolatokat. Akkor képesek leszünk imaginatív módon kapcsolódni azokhoz az emberekhez is, akikkel a jelenben találkozunk. Akkor szembeállítjuk a szociális szükségletet azzal, ami abszolút szükségszerűséggel és tudattalanul egyre inkább kialakul: az antiszociális szükséglettel. És ez az első dolog.

A második az, ami az emberekkel való múltbeli kapcsolatok áttekintéséből ered, és amelynek révén egyre és egyre objektívebbé válunk. Ehhez vissza kell mennünk az időben, azt mondanám, hogy a legközvetlenebb módon kell foglalkoznunk a tényekkel, és el kell gondolkodnunk például egy olyan időszakról, amikor húsz, harminc évesek voltunk. Igen, milyen volt, amikor tízéves voltam? Mindenekelőtt azt akarom, hogy teljesen beleképzeljem magam a helyzetbe, úgy akarom elképzelni magam, mintha nem rólam, hanem egy másik tízéves fiúról vagy tízéves lányról lenne szó; most el akarom felejteni, hogy ez én voltam, tényleg megpróbálok objektív módon magamra tekinteni. Önmagamnak ez az objektivációja, a jelenünknek a múltunktól való elszakítása, az én kikapcsolása a tapasztalataiból – ez az, amire különösen törekednünk kell ebben az időszakban. A jelen ugyanis hajlamos arra, hogy az „ént” egyre inkább összekapcsolja az élménnyel. Ma az ember ösztönösen az akar lenni, amit az élményei adnak neki. Ezért olyan nehéz elérni azt az aktivitást, amit a szellemtudomány ad. Itt minden alkalommal újra és újra meg kell erőltetni a szellemet; nem lehet megpihenni azon, amit elértünk. Maguk is látni fogják: ha az elérteken próbálnak megpihenni, akkor ezzel a szellemtudományban semmit sem lehet kezdeni. Amit megtanultunk, azt elfelejtjük, és újra és újra el kell sajátítanunk; de éppen ez a jó, éppen ez a helyes, hogy újra és újra meg kell erőltetnünk magunkat. Aki megfelelően fejlődik a szellemtudomány tekintetében, annak arra kell törekednie, hogy minden nap gondolati tekintete elé tárja az elemi dolgokat annak szférájából; bár egyesek haboznak ezt megtenni. A szellemtudományban semmit sem nyerhetünk azzal, ha megpróbálunk gondolatilag memorizálni, mert minden a valósággal való közvetlen tapasztalat útján történő kapcsolatfelvételen múlik. Tehát arról van szó, hogy éppen ezt a képességet fejlesszük ki magunkban azáltal, hogy objektivizáljuk magunkat önmagunkkal szemben, ami által úgy képzeljük el ezt a fiatalembert vagy ezt a lányt, mintha életünk korábbi időszakaiban számunkra idegen lények lennének. Folyamatosan azon kell dolgoznunk, hogy megszabaduljunk mondjuk a harmincas éveink élményeitől, és hogy csak a tízéves kori vagy életünk valamely más időszakának impulzusait engedjük felidézni. A múltunktól való megszabadulás nem jelenti azt, hogy lemondunk róla – más módon nyerjük vissza; de önmagában ez a megszabadulás végtelenül fontos. Ily módon tudatosan figyelünk a szociális szükségletekre, a társadalmi impulzusokra, amikor egyfelől a minket jelenleg körülvevő emberekre vonatkozóan imaginációkat hozunk létre azáltal, hogy magunkat lelkileg olyan emberek által előállítottnak látjuk, akikkel a múltban kapcsolatban álltunk; másfelől az objektivizálás révén elsajátítjuk azt a képességet, hogy imaginációkat fejlesszünk ki közvetlenül önmagunkból. A múltnak ez a objektivizációja akkor hasznos számunkra, ha nem tudattalanul hat bennünk. Gondoljanak csak bele: amikor a tízéves fiú vagy a tízéves kislány tudattalanul hat önökben, akkor önök harminc vagy negyvenéves emberek, megszorozva egy tízévessel; de megszorozva egy tizenegy vagy tizenkét évessel is, stb. Az önzés kolosszális szintre emelkedik. De egyre kevesebbé válik, ha elkülönítik a múltat, ha objektivizálják, ha inkább egy dologgá, egy tárggyá teszik. Ez egy lényeges dolog, amit szem előtt kell tartanunk.

Így alapvető feltétel a következő – ezt ma a lehető legvilágosabban meg kell értetni azokkal a népekkel, akik anélkül, hogy megértenék a dolgok lényegét, illuzórikusan felmagasztalják a szociális igényeket – annak megértését kell előtérbe helyezni, hogyan válhat az ember szociálisan cselekvő lénnyé egy olyan korban, amikor az emberben az antiszociális igényeknek kell növekedniük.

Mit lehet ezzel elérni? Meg fogják érteni annak teljes jelentőségét, amit itt kifejtek, ha figyelembe veszik a következőket. Tény, hogy 1848-ban jelent meg először egy nagyon hatásos dokumentum, amely a legradikálisabb szocializmusban, a bolsevizmusban ma is érvényben van. Ez a dokumentum Karl Marx „Kommunista kiáltványa”, amely mindazt reprodukálta, ami a proletárok fejében és szívében különböző módokon uralkodott. Karl Marxnak nagyon egyszerű alapon sikerült meghódítania a proletárok világát: azt fejezte ki, amit a proletárok értettek, amit proletár helyzetükből adódóan gondoltak. Ez a „kommunista kiáltvány”, amelynek tartalmát nem tartom szükségesnek kifejteni, 1848-ban jelent meg. Ez volt az első dokumentum, amely elvetette azt, amit ma látunk megérni, miután minden ellene szóló tényezőt megsemmisítettek. Egyetlen frázist, egyetlen mondatot tartalmaz ez a dokumentum, amelyet ma már szinte minden szocialista újság idéz: „Világ proletárjai, egyesüljetek!” Ez a mondat végigvonul minden létező szocialista egyesülésen: „Világ proletárjai, egyesüljetek!” Mit fejez ez ki? A legtermészetellenesebb dolgot fejezi ki, amit csak kigondolhat az ember korunkban. Kifejezi a szocializáció, bizonyos emberi tömegek egyesítésének impulzusát. De mire kell alapozni ezt az egyesülést, ezt a szocializációt? A szembenállásra, a nem proletárok gyűlöletére. A szocializációt, az emberek együttélését a megosztottságra kell építeni! Át kell ezt gondolniuk. Ennek az elvnek a valóságát kell nyomon követni abban, ami ma valóságos illúzióként – ha ezt a kifejezést kell használnom, meg kell érteniük – először Oroszországban, most pedig Németországban és Ausztriában lép elő, és egyre nagyobb területeket emészt fel. Természetellenes, mert egyrészt kifejeződik a szocializáció igénye, másrészt ez a szocializáció antiszociális ösztönökre épül, nevezetesen az osztálygyűlöletre, az osztályellentétre.

Az ilyen dolgokat magasabb fényben kell látni, különben nem jutunk messzire; különben azon a helyen, ahol az ember áll, nem jutunk el az emberi fejlődés menetének gyógyító megértéséhez. És ma nincs más eszköz, mint a szellemtudomány, hogy ezeket a dolgokat átfogó értelemben lássuk, ami azt is jelenti, hogy megértjük a saját időnket. Az emberek félnek belemenni mindabba, ami szellemként és lélekként a fizikai emberi lény alapja, és ugyanígy félnek, nem akarnak belemenni mindabba, ami a társadalmi életben a szellemi alapján érthető. Az emberek félelmükben visszahőkölnek, bekötik a szemüket, struccként homokba dugják a fejüket az olyan abszolút valós, jelentős dolgok előtt, mint ezek: amikor két ember áll egymással szemben, az egyikük folyamatosan próbálja elaltatni a másikat, a másik pedig – hogy éber maradjon. És ez, Goethe értelmében, a társadalomtudomány ősfenoménja. De az ilyen igazságok már túlmutatnak a hétköznapi materialista gondolkodás határain; akkor érthetők meg, ha tudjuk, hogy az ember életében nemcsak fekve aludhat órákon át, hanem hogy az úgynevezett ébrenlétben is állandó alvási tendencia van, hogy tulajdonképpen ugyanazok az erők, amelyek reggel felébresztenek, este pedig elaltatnak bennünket, a nappali életben is állandóan munkálkodnak a szociális és az antiszociális játékában. Az emberi társadalmi rendről való elmélkedésből, az egyes intézményekből semmi sem nőhet ki, ha mindezeket a dolgokat nem vesszük komolyan.

Ebből a szempontból kiindulva, látva azt, ami az egész földön elterjedt, nem szabad vaknak maradni velük szemben, hanem bele kell nézni abba, ami az egész földet átfogja. A mai szocialista mit gondol? Azt gondolja, hogy társadalmi maximákat, szocialista maximákat kell kitalálni, vagy a Föld minden országában fel kell szólítani az embereket: „Világ proletárjai, egyesüljetek!”, és akkor, gondolja ő, lehetséges lesz az egész Földön, ahogy mondani szokták, nemzetközileg egyfajta paradicsomot létrehozni.

De ez egy nagy illúzió, és annyira pusztító, amennyire csak lehet! Az emberek nem absztrakt emberi lények, hanem konkrét emberek. Ennek alapja pedig az, hogy minden ember egy individualitás. Ezt próbáltam bizonyítani „A szabadság filozófiájában” a nivelláló kantianizmussal és szocializmussal kapcsolatban.

A Földön az emberek csoportokra oszlanak. És ha meg akarjuk érteni az embereknek ezt a differenciálódását, akkor nem mondhatjuk egyszerűen azt, hogy egy meghatározott társadalmi rendet elkezdünk nyugaton, és az egész földön keresztül kelet felé vezetjük, hogy végül a másik oldalról térjünk vissza a kiindulópontra. Ma úgy akarják terjeszteni a szocializmust, ahogyan régen Föld körüli utazásokat tettek; elvégre a Föld kerek, és nyugaton kezdve, lehet kelet felé folytatni.

De a Földön az emberek nem egyformák, hanem csoportokra differenciálódnak, és a differenciálódásukban él a fejlődés impulzusa, vagy ha szabad így mondanom, motorja. Így láthatják, hogy a mi korunkban minden adott ahhoz, hogy a tudati lélek nagyon különleges módon lépjen előre. Mondhatnám, hogy a vérükön keresztül, a veleszületett hajlamaik, az öröklött hajlamaik révén arra törekszenek, hogy az emberiségbe bepecsételődjön a tudati lélek. Erre korunkban csak az angol nyelvű népek hajlamosak. Az emberiség nem homogén. A mai angol nyelvű országokban élő emberek különösen hajlamosak a tudati lélek kialakítására, így bizonyos értelemben ők az Atlantisz utána ötödik korszak emberiségének képviselői; erre vannak kifejlődve.

A keleti népeknek, mint az emberiség képviselőinek, más módon kell hozzájárulniuk az emberiség fejlődéséhez. A keleti népeknek, kezdve már az orosz néppel, majd Oroszország összes ázsiai népével, akik csak segítő szerepet játszanak, az a feladatuk, hogy ellenálljanak a támadásnak, nyomásnak, amit a tudati lélek ezen ösztönös, magától értetődő fejlődése gyakorol. A keleti emberek a mai időkben nem akarják a lélek alapképességét, az intelligenciaképességet az élményekkel összekeverni; el akarják azt különíteni, és egy későbbi időre, az Atlantisz utáni hatodik korszakra tartogatják, ahol annak egyesülése azzal, amivel az ember ma nem rendelkezik – a fejlett Szelleménnel – meg kell, hogy történjen. A mi korszakunk időbeli fejlődésére jellemző erő tehát Nyugaton van, és azt az angol nyelvű népeknek kell különös erővel művelniük; míg a keleti népek – nem az egyéni képviselőkre gondolok, akik mint egyének mindig kiemelkednek népükből, hanem népről beszélek – éppen azért léteznek a mi korunkban, hogy lelki erejükben ne hagyják, hogy feléledjen az, ami a kort jellemzi, hogy ily módon csírájában tudjon fejlődni az, ami csak a következő, a negyedi évezredben kezdődő korszakban tud kifejlődni egészen különös módon. Ezek az emberi élet és az emberi lény törvényszerűségei. Ha a természetről van szó, itt például nem lepődik meg az ember, hogy nem lehet meggyújtani a jeget, mert van egy bizonyos szabályszerűség. De amikor az emberiség szociális szerkezetéről van szó, úgy gondolják, hogy például Oroszországban a szociális szerkezet ugyanolyan szociális alapon alakulhat ki, mint Angliában vagy Skóciában, vagy akár Amerikában. De ez lehetetlen, mert a világ törvényszerű módon szerveződik, és nem úgy, hogy bárhol, bármit önkényesen meg lehet tenni benne. Ezt szem előtt kell tartani.

Közép-Európában az állapot is közbülső. Itt arról van szó, hogy az ember instabil egyensúlyban van mind az egyik, mind a másik oldalhoz képest. Tehát az egész földi emberiséget három részre oszthatjuk. Nem mondhatod, hogy „Világ proletárjai, egyesüljetek!”, mert ezek a proletárok ugyanúgy háromfelé differenciálódnak. Az emberiség hármas tagozódású. Ha a Nyugat népeihez fordulunk, itt elsősorban az angolul beszélő népet találjuk; azt mondjuk, hogy nép – hiszen annak egyes képviselői jelentősen eltérhetnek tőle. Ez a nép különleges módon van megajándékozva, különleges hajlama, különleges küldetése van a tudati lélek fejlesztésére, ami a tudati lélek korszakában azt jelenti: nem elszakítani a lélektől annak jellegzetes vonásait, hanem kifejleszteni az intelligenciát, az intelligencia különleges tulajdonságát összekötni az élményekkel. Magától értetődik, hogy Nagy-Britannia minden nagysága azon az ösztönös vágyon nyugszik, hogy az emberek tudati lélek hordozóiként helyezzék el magukat a világban. Ebben rejlik a Brit Birodalom terjeszkedésének ősfenoménja: ami népének alapot ad, az egybeesik a jelen kor belső impulzusaival. Tudják, hogy mindennek a lényege már elhangzott az európai néplelkekről szóló előadásciklusomban [„Az egyes népszellemek missziója az északi-germán mitológiával kapcsolatban” előadásciklus, GA121]; ez a jóval a háború előtt tartott ciklus már tartalmazza mindezt, minden lényeges anyagot, amely hasznos lehet a háborús katasztrófa objektív megítéléséhez.

Az angol nép sajátos hajlama a politikai életre éppen a tudati lélek kialakítására való hajlamból ered. Tanulmányozhatjuk, hogy a társadalmak felosztásának politikai módszere, a struktúrák hogyan terjedtek el Angliától kezdve mindenütt, hogyan terjedtek el azokban az országokban, ahol még az Atlantisz utáni negyedik korszaknál is régebbről maradtak fenn bizonyos dolgok, mint például a magyarok megyékre való felosztása, egy főispánnal az élükön. Tehát az ilyen turáni népig terjed Európában az angolok politikai gondolkodása, hiszen csak ebből a vérből származhat az Atlantisz utáni ötödik korszak politikai gondolkodása. Ezek az emberek különösen hajlamosak a politikára. Ma már nem sokat ér, ha ezeket a dolgokat megítéljük – itt mindent a szükségszerűség dönt el. Lehet, hogy valakinek tetszik, másnak nem, de ez személyes kérdés. A világ ügyeit objektív szükségszerűségek döntik el. És ma, a tudati lélek korában nagyon fontos, hogy ezeket az objektív szükségszerűségeket a tekintetünk elé helyezzük.

Goethe „A zöld kígyó és a szép liliom” c. meséjében az emberi lélekben rejlő erőket egy hármasságként fogalmazta meg: Hatalom, Ragyogás, vagyis láthatóság, és Tudás, vagy Bölcsesség – Rézkirály, Ezüstkirály, Aranykirály. Ebben a mesében, ami az uralkodó viszonyokat illeti, csodálatosan kifejeződik sok minden abból, ami ma készül, és ami a jövőben egyre erőteljesebben fog kialakulni. Elmondható, hogy amit Goethe a Rézkirályban, a hatalmi impulzus hordozójában szimbolizált, az most a Földön az angol nyelvű népek által terjed. A tudati lélek kultúrájának a brit és az amerikai népek különleges adottságaival való egybeesése miatt ez elengedhetetlen.

Láthatják, a közép-európai országokban, ahol most káosz uralkodik, ingatag az egyensúly az értelemnek a tudati lélek felé való hajlama és az attól való elszakadás vágya között; hol az egyik, hol a másik van túlsúlyban. Itt egy egészen más tendencia érvényesül. Egész Közép-Európa nem hajlamos a politikára. Ha mégis politikával akar foglalkozni, akkor nagyobb valószínűséggel kiesik a valóságból, míg az anglo-amerikai népek politikai gondolkodása szilárdan áll a földön és a lélekben megalapozott. Közép-Európát egy második erő uralja: Ragyogás, Megjelenés. A közép-európai országok az intellektualitást különös ragyogással vezetik a megjelenéshez. Hasonlítsuk ezt össze azzal, ami az angol nyelvű népektől származik a gondolatokkal kapcsolatban: náluk a gondolatok erősen kapcsolódnak a kemény földi valósághoz. Vegyük a német szellem ragyogó vívmányait, látni fogjuk, hogy a gondolatok itt mindig esztétikai alakot öltenek, még akkor is, ha ez az esztétikai alak logikai formát ölt. Abban, ahogyan az egyik gondolat a másikba fordítódik, van valami különösen figyelemre méltó, mert akkor a dialektikában, a gondolatok esztétikai megmunkálásában kiemelkedik az, aminek sajátos képessége van. Ha ezt aztán valaki egy szilárd földi valóságra akarja alkalmazni, ha aztán le akar szállni a politikára, akkor nagyon könnyen hamis útra tévedhet, az úgynevezett álomidealizmusba, – amikor egységes birodalmat akarnak alapítani, évtizedekig álmodnak egy egységes birodalomról, majd ezt egy olyan erőre alapozva alapítják meg, ahol az egyik alárendeli magát a másiknak. A politikai életben sehol máshol nem találkozott két olyan ellentét, mint az 1848-as német egységről szőtt álmok és az, ami 1871-ben megvalósult. Itt látható a kilengés, az ingaszerű kilengése annak, ami valójában esztétikai kifejezésre törekszik, és ami hamis, illuzórikus, kísérteties képződménnyé válik, amikor a politika talaján akar megállni. Mert itt nincs a politikához semmilyen tehetség; és minden politizálás álomszerűvé vagy hazuggá válik. Ezek azok a dolgok, amelyekről szimpátia vagy antipátia nélkül kell beszélni, amelyekről nem azért kell beszélni, hogy bárkit is hibáztassunk vagy igazoljunk, hanem amelyekről tudni kell, mert egyrészt a szükségszerűségnek, másrészt a tragikusságnak felelnek meg. Ezt szem előtt kell tartani.

Most fordítsuk a tekintetünket Keletre, arra, ami ott készül elő. Ott a dolog olyan messzire megy, hogy radikálisan fogalmazva azt mondhatjuk, hogy ha egy német politizálni akar, akkor álmodozásba, idealizmusba esik; jobb esetben szép idealizmusba, rosszabb esetben hazugságba. Egy orosz viszont, ha politikus akar lenni, teljesen megbetegszik, vagy akár bele is halhat politikussá válva. Tehát annyira nincs hajlama erre, hogy megbetegedhet, sőt akár meg is halhat. Ezt kissé radikálisan, de a valóságnak megfelelően mondjuk. Az orosz néplélekben nincs semmi olyan, ami eredendően hasonlítana az angol és az amerikai néplélek politikai alapjaihoz. A Kelet hajlama azonban az, hogy az intellektust, amit az élménnyel való magától értetődő kapcsolatából kiemel, a Szellemén jövőbeli korszakába vigye.

Tudni kell tehát, hogyan oszlanak meg az emberek képességei a Földön. Ez a legjelentősebb élményben fejeződik ki. A különböző vizsgálódásokból mindannyian tudnak arról, amit a Küszöb Őrével való találkozásnak nevezünk a legmagasabb érzékfeletti élményben. A Küszöb Őrével való találkozások különböző módon történnek. Természetesen ha a beavatás, az iniciáció a néppel való kapcsolattól teljesen függetlenül történik, a Küszöb Őrével való találkozás átfogó lehet. Ha a beavatás egyoldalú emberek vagy társaságok által történik, és nemzeti kapcsolatban zajlik, a Küszöb Őrénél az élmények is mások. Vegyünk egy angol nyelvű népből származó személyt. Ha nem a magasabb szellemek avatják be, akik végül is a vezetők, hanem a népszellem, akkor elsősorban arra lesz hajlamos, hogy a Küszöbhöz magával vigye azokat a szellemi lényeket, akik ahrimáni szellemekként állandóan körülvesznek minket a világban, akik elkísérnek minket, amikor a Küszöb közelében belépünk az érzékfeletti világba, és akiket akkor vihetünk magunkkal, ha valamiféle hajlamot alakítottak ki irántunk. Ezek mindenekelőtt a betegség és a halál erőinek szemlélésére késztetnek bennünket. Tehát az anglo-amerikai országokban az érzékfeletti misztériumokba beavatottak többségétől, azoktól, akik a küszöbre léptek, azt hallhatod, hogy számukra a legfontosabb tapasztalat, amellyel a érzékfeletti világok megismerése során találkoztak, a betegség és a halál erői voltak. Úgy ismerik meg ezt, mint valami olyasmit, ami rajtuk kívül áll.

Most térjünk át Közép-Európára. Ha beavatáskor itt is a népszellem munkálkodik, ha a beavatott nem tud a népiből az egyetemesbe emelkedni, akkor az első jelentős esemény, amellyel az érzékfelettiben találkozik, az a küzdelem, amely bizonyos, csak a szellemi világhoz tartozó, a küszöb túloldalán álló lények és más, itt, a fizikai világban, a küszöb ezen oldalán álló, de a közönséges tudat számára nem látható lények között zajlik. Itt egy szüntelen küzdelem folyik. Ezt a küzdelmet mindenekelőtt a közép-európai ember látja. Látja ezt a küszöbön lüktető küzdelmet, mert közép-európaiként, ha komoly igazságkereső, akkor a kétely erői hatják át. Ismeri mindazt, ami a kétely erői, a sokoldalúság erői. A nyugati régiókban az ember hajlamosabb megelégedni az egyoldalú igazsággal, Közép-Európában az ügy egyik oldala mellett azonnal megjelenik a másik oldala is. Emiatt az igazságot kereső ember abban a bizonytalan helyzetbe kerül, amiben minden dolognak két oldala van. A közép-európai ember filiszter, ha egyáltalán hajlamos az egyértelmű, egyoldalú állításra. De innen ered az a sok szenvedés is, amit a küszöbön átvisz. Figyelemmel kell lenni arra, hogy ez a harc, amely a küszöbön zajlik a kizárólag a szellemi élethez tartozó és az érzéki világhoz tartozó szellemek között, hogyan határozza meg mindazt, ami a belső emberben kételyként, az igazsággal kapcsolatos ingadozásként hat, hogyan határozza meg annak szükségességét, hogy neveljük magunkat az igazságra, és ne tulajdonítsunk nagy jelentőséget az igazság felismert fogalmainak.

Ha a Közép-Európától keletre fekvő országok felé fordulnak, ott, amikor a népszellem a beavatott keresztapja, amikor az embert keresztapaként a népszellem vezeti a küszöbhöz, akkor az az ember, ha a keleti népekhez tartozik, mindenekelőtt az emberi önzésben működő szellemeket látja. Látja mindazt, ami ösztönzést adhat az emberi önzésnek. A nyugati ember, amikor megérkezik a küszöbére, mindezt nem elsőként látja. Először azokat szellemeket látja, amelyek mint betegség, mint halál, a szó tágabb értelmében, mint bénító, romboló, hátrafelé vezető erők szállják meg a világot és az emberiséget. Aki Keleten beavatáshoz érkezik, az a küszöbön látja mindazt, ami az emberhez közeledik, hogy önzésre hajlamosítsa. Nyugaton tehát a beavatás eszménye mindenekelőtt a következő: az emberek egészségessé tétele, az emberek egészségének előmozdítása, hogy mindannyiuknak meglegyenek a fejlődés külső, egészséges feltételei. Keleten azonban mindenekelőtt a beavatás tudományával való ösztönös, pusztán vallásos ismeretségből születik meg a vágy, hogy a szellemi világ magasztos hatalmasságaihoz képest jelentéktelennek, kicsinek érezzük magunkat. Ugyanis ezek a hatalmasságok lépnek elé először a szellemi világból. A Kelet embere a szellemi világ nagyságára mutat rá leginkább, arra, ami gyógyítja az önzést, kiirtja az önzést, mivel az abba való beleesés különösen vonatkozik rá. Ami azt illeti, még a népi jelleg külső megnyilvánulásaiban is kifejeződik ez Keleten. És sok minden, ami a keleti népi jellegben a Nyugat számára ellenszenvesnek tűnik, éppen a küszöbön szerzett tapasztalatokból ered.

Pontosan így differenciálódnak az emberi tulajdonságok, ha a belső fejlődést, a szellemi-lelki belső alakját nézzük az emberben. Nagyon fontos, hogy ezeket a dolgokat ne utasítsák el. Bizonyos okkult körökben [*”. Bizonyos okkult körökben”, pl. C. G. Harrison „Das transzendentale Weltenall” című könyvében, megjelent 1894-ben, német fordítása Lipcsében jelent meg (évszám ismeretlen)], az angol nyelvű népek, ahol ezeket a dolgok ismertek voltak – még ha a népszellem is a keresztapa –, a XIX. század egész második felében prófétai utalásokat találnak olyan dolgokra, amelyek ma történnek. Gondoljunk csak bele, mi történt volna, ha Európa népei az angol nyelvű nemzetek kivételével nem dugják be a fülüket és nem kötik be a szemüket, hanem odafigyelnek ezekre a dolgokra! Szeretnék elmondani egy formulát, amelyet a tizenkilencedik század második felében folyamatosan hangoztattak. Ez a formula a következő: Oroszországban ahhoz, hogy az orosz nép fejlődhessen, az orosz államnak el kell tűnnie, mert Oroszországban olyan szocialista kísérletet kell végrehajtani, amit a nyugati országokban lehetetlen végrehajtani. Egy nem angol számára ez talán kevéssé szimpatikus, de megnyerő bölcsesség, észszerűség a legmagasabb fokon. És aki ezeket a dolgokat úgy hordozza magában, hogy képes hinni bennük, mint impulzusokban, amelyek megvalósításában részt vesz, az valóban a maga idejében áll, míg a másik kiesik belőle.[*Nem szabad elfelejteni, hogy ez a „valóban” nem kapcsolódik az etikai értékeléshez (a fordító megj.)].

Ezeket a dolgokat figyelembe kell venni. Közép- és Kelet-Európa jogos sorsa természetesen az volt, hogy becsukta a fülét és becsukta a szemét az okkult tények előtt, nem figyelt rájuk, hanem absztrakt miszticizmusba, absztrakt intellektualizmusba, absztrakt dialektikába merült. De most kezdődik az az idő, amikor ez így nem mehet tovább! Az ilyen megfontolások nem szabad, hogy pesszimizmust szüljenek, nem szabad, hogy reménytelenséget szüljenek. Nem, hanem erőt, bátorságot, értelmet, a tennivalók megértését kell merítenünk a hallottakból. És ebben az értelemben nem szabad elfelejtenünk, hogy a szellemtudományos antropozófiai mozgalomban valójában nem a kor feladatai ellen, hanem a kor feladataival együtt dolgozunk. Legyen világos számunkra mindaz, amit egyébként átaludnánk. A szociális szükségletek kidolgozására is éberen és tudatosan vezet bennünket az a szellemtudomány, amely feltárja a tudat előtt azt, ami egyébként rejtve maradna előtte, amely feltárja előttünk, hogy az ember milyen erőket fejleszt ki, amikor szabad a testiségétől, ahogy ez az elalvástól az ébredésig terjedő időben történik vele. Legyen világos számunkra: a korunk számára nélkülözhetetlen erők fejlesztésének szenteljük magunkat, amikor ébrenlétben gondolkodunk erről, amikor teljes erejével át tudja hatni a lelkünket, amikor erről ébrenlétben gondolkodunk. De ha csak álmunkban vagyunk képesek ezt fejleszteni, akkor erőtlenné válunk.

A modernitásban két erő működik. Az egyik erő az, amely a Krisztus-impulzus különböző metamorfózisaiban a Golgotai misztériummal kezdődően a földi fejlődés minden későbbi korszakán átvonul. Többször is elmondtuk már, hogy épp a mi évszázadunkban fog megtörténni Krisztus új eljövetele az éteri világban. Nagyon közel vagyunk Krisztus új eljöveteléhez. Ismétlem, az a tény, hogy el fog jönni, nem ad okot arra, hogy pesszimisták legyünk, sem arra, hogy egy homályos, önző, lélekmelengető lét után vágyakozzunk, amit a teozófiai elméletek nyújtanak. A Krisztus-impulzus a maga különböző megjelenési formáiban, valamint a mostani képében, ahogyan az emberiségnek azt kívánja hirdetni, ami a szellemi világokból szellemi bölcsességként korunkban fel akar tárulni, ez az impulzus segít ennek megvalósulásában. A szellemi világok bölcsessége fel akar tárulni, és a Krisztus-impulzus ezt segíti. Minden ettől az eseménytől függ. És ebben a kritikus pillanatban az emberiség fontos döntés előtt áll. Az egyik oldalon a Krisztus-impulzus áll, amely arra hív minket, hogy szabad lelki elhatározásból ahhoz forduljunk, amiről ma szó volt: tudatosan érzékeljük a szociális impulzusokat, mindazt, ami gyógyító az emberiség számára, és segítsük azt, hogy mindezt szabadon, a lélek döntése alapján érzékelje. Ezért nem azon az állásponton egyesülünk, amely a szeretetet a gyűlöletre akarja alapozni, mint abban a felhívásban: „Világ proletárjai, egyesüljetek!”. Hanem mi akkor egyesülünk, amikor a Krisztus-impulzust akarjuk megvalósítani, és azt tesszük, amit Krisztus akar tenni a mi időnkben.

Ezzel szemben áll a rabló, akit a Biblia e világ törvénytelen fejedelmének nevez. Sokféle formában jelenik meg. Az egyik ilyen forma az, hogy az ember rendelkezésére álló erők, amelyek ahhoz szükségesek, hogy szabad döntésen keresztül a ma tárgyaltak felé forduljon, a szabad döntés ezen erői a testiség szolgálatába állnak. Különböző eszközöket használ a rabló, e világ jogtalan fejedelme. Ezek közé tartozik például az éhezés és a szociális káosz. Ezekben az esetekben fizikai eszközökkel, erőszakkal veszik el a szabad ember szolgálatába állítandó erőket. Nézzék csak meg, hogyan mutatkozik meg ma az emberiség minden lépésnél: nem akar szabad döntésből a szociális élet és az igazi emberi fejlődés megismerése felé fordulni, azt akarja, hogy kényszerítve legyen. Meg kell mondani, hogy a kényszer soha nem ment olyan messzire, hogy az emberek ne tudjanak különbséget tenni az érzékfeletti világ lényei között, Krisztus lénye és a rabló lénye, e világ törvénytelen fejedelme között! Hiszen ez a különbség világos az önök számára, és látva, hogy ma az emberek sok esetben hogyan állnak ellen minden módon annak, hogy bármit is érzékeljenek a szellemi igehirdetésből, a szellemtudomány javaiból, világossá válik az önök számára, hogy az emberek gyakran e világ törvénytelen fejedelme által válnak megszállottá.

Amikor önök szabad belső elhatározásból a szellemi élet felé fordulnak, teljesen alázatos, de komoly és erővel teli értelemben tekintsék magukat Krisztus misszionáriusainak a jelenlegi időben, harcosoknak e világ törvénytelen fejedelme ellen, aki megszállottá teszi mindazokat, akik nem tudatosságból, hanem más erőkből akarják, hogy kényszerítsék őket arra, ami a jövőből jön az emberiség felé. Az ilyen gondolatok nem vezetnek pesszimizmusra, mert nem hagynak időt a világ pesszimista szemlélésére. Nem hagyják, hogy becsukják a szemeiket és bedugják a füleiket az előtt, ami elég erősen és szörnyen tragikusan fejezi ki magát, és nem hagyják, hogy ne lássák meg mindennek az igazi lényét. De ezek a gondolatok mindenekelőtt úgy fogják mindezt a tekintetük elé tárni, hogy azt mondják magukban: arra vagyok hivatott, hogy mindent illúzió nélkül lássak; eközben sem a pesszimizmus, sem az optimizmus nem győz le, számomra minden abban foglalható össze, hogy a saját lelkemben felébredjen az erő, hogy az emberek szabad fejlődésének, a haladásnak a közreműködője legyek, és pontosan azon a helyen, ahol az életben állok. Az idő leépülése és tehetetlensége pedig, amit a szellemtudomány szemszögéből néz, ne pesszimizmusra vagy optimizmusra sarkallja az embert, hanem ez arra ösztönözze, hogy megálljon a saját lábán, hogy felébredjen magában a munkára, hogy megfelelő gondolatokat fejlesszen ki magában. Hiszen mindenekelőtt éleslátásra van szükség. Ha ma elegendő számú ember érezné szükségesnek, hogy ezt mondja magának: „Mindezeket a dolgokat meg akarjuk érteni”, akkor a világon minden másmilyenné válna! És ha meg akarják érteni a szociális problémákat, akkor a dolog abban foglalható össze, hogy az éber életben mindenekelőtt a megismerésre való akarattal kell rendelkeznünk. Aztán ez az akarat nőni fog – erről már gondoskodtak – mivel fejlődés előtt áll. Ha ez éber életünkben csak magunkat akarjuk fejleszteni, elképzeléseket akarunk a szociális életről kidolgozni, akkor fokozatosan arra jutunk – az okkult törvény alapján jutunk erre – hogy mindenki közülünk, aki a maga számára keresi ezt a megismerést, még egy másik embert is maga mellé vehet. Ekkor egy ember az akaratban kettőről tud gondoskodni. Sok mindent segíthetünk elő, ha csak komoly akarat van bennünk az éleslátás fejlesztésére. Aztán további dolgok következhetnének. Nem az a baj, hogy ma sokan nem akarnak tenni semmit, hanem az a végtelenül rossz, hogy az emberek nem akarják elhatározni, hogy megismerik, szellemtudományosan tanulmányozzák a szociális törvényeket. Minden más jönni fog, ha csak ezt megteszik.

Ezt szerettem volna ma elmondani önöknek a modern kor számára legfontosabb ismeretről, és arról a módról, hogy ennek az ismeretnek hogyan kell élet-impulzussá válnia. Reméljük, hogy egy nem túl távoli távoli időben újra beszélhetünk majd a szellemtudományunk bensőséges dolgairól. Reményekkel, viszontlátásra!

Fordította: Rákos Éva