“Különösen a materialista korszakokat kísérik…”

A 2023. február 6-i Törökországban kipattant, különösen pusztító földrengés óta mintha nem akarna megnyugodni a Föld. Újabb és újabb, kisebb-nagyobb rengést jelentenek bolygónk különböző pontjairól. A természettudományok illetékes szakértői szerint biztosra mondhatóak több földrészen is a hasonlóan pusztító természeti katasztrófák.
Számunkra az egymásnak feszülő kontinentális lemezek növekvő feszültségénél égetőbb kérdés az, hogy a szellemtudomány milyen fontos összefüggéseket is vázol fel.
Mély fájdalommal a szívünkben láthattuk, hogy az elmúlt évek pandémiás történései mentén felvetett kérdések, felhozott okok és kiútkeresések sajnálatosan a vallásos, spirituális, de még a szellemtudományos körök egy részében is teljességgel materiálisak voltak. Ha megismerjük Rudolf Steiner által felvázolt összefüggéseket Földünk belsejéről és az emberi minőségekről, akkor egy olyan komoly szellemi lelki ok-okozati kapcsolatot láthatunk, amely egyértelműen antropozófiai belső munkálkodásunk megerősítésére és elmélyítésére szólít fel bennünket.

“A fizikai tudomány csupán a földkérget, az ásványi réteget ismeri, amely lényegében csak egy vékony bőr a Föld felszínén. A valóságban a Föld koncentrikus rétegek sorozatából áll, amelyeket most bemutatok Önöknek.

Először is, az ásványi réteg tartalmazza a fémeket, amelyek szubsztanciája megtalálható minden, a földfelszínen élő fizikai testében. Ez a réteg, amely mintegy bőrt képez a Föld élő lénye körül, csak néhány mérföld vastagságú.

Másodszor: a második réteget csak akkor érthetjük meg, ha átküzdjük magunkat egy olyan anyag gondolatáig, amely ellentétes azokkal, amiket ismerünk. Ez egy negatív élet, az élet ellentéte. Itt minden élet meghal. Ha egy növény vagy állat belemerülne, azonnal elpusztulna, feloldódna a masszában. Ez a második félig folyékony burkolat, amely körülveszi a Földet, a valóságban halálzóna.

Harmadszor: a harmadik réteg a fordított tudatosság területe. Itt minden szenvedés örömként, és minden öröm szenvedésként jelenik meg. Gőzökből álló szubsztanciája ugyanolyan negatívan viszonyul az érzéseinkhez, mint a második réteg az élethez.
Ha gondolatban eltávolítjuk ezt a három réteget, a Földet ismét abban az állapotban találjuk, amelyben a Hold kiválása előtt volt. Ha valaki koncentráció révén a tudatos asztrális látásmódig szó szerint: vízióig tud emelkedni, akkor ezt a két réteget látja tevékenységében: minden élet elpusztítását a második, valamint az érzések átalakulását a harmadik rétegben.

Negyedszer: A negyedik réteget víz-földnek, lélek-földnek, forma-földnek nevezik. Van egy figyelemre méltó sajátossága. Képzeljünk el egy kockát, amely szubsztanciája szerint fordítva jelenik meg: annak a helyén, ahol anyag van, nem lenne semmi; a kocka által elfoglalt tér üres lenne, de körülötte ott lenne ez a szubsztancia, a szubsztanciális forma. Ezért a forma-föld elnevezés. Itt található a formáknak ez az örvénye: a negatív üresség helyett egy pozitív szubsztancia.

Ötödször: ezt a réteget a növekedési erők földjének nevezik. Ez tartalmazza a földi élet eredetforrását, a bimbózó, bőségesen szaporodó energiák szubsztanciáját.

Hatodszor: A hatodik réteg a tűz-föld, a tiszta akaratból álló szubsztancia, az élet, a mozgás eleme, amelyet szüntelenül áthatnak az impulzusok, a szenvedélyek, az akaraterők valóságos tárháza. Ha nyomást gyakorolnánk erre a rétegre, az ellenállna és védekezne.

Ha gondolatban eltekintünk ettől a három új rétegtől, akkor eljutunk ahhoz az állapothoz, amelyben a földgömb akkor volt, amikor a Nap, a Hold és a Föld még egy testet alkottak. A következő körök csak az álom nélküli alvás, sőt még a mély alvás vagy transz tudatos megfigyelése számára hozzáférhetőek.

Hetedszer: Ez a kör a Föld tükre. Mint egy prizma, szétbont minden dolgot, ami visszatükröződik benne, és az ellenképét jeleníti meg. Ha átnézel egy smaragdon, az vörösnek tűnik.

Nyolcadszor: Ebben a körben minden töredezettnek és a végtelenségig újraalkotottnak tűnik. Ha fogunk egy növényt vagy egy kristályt, és erre a körre koncentrálunk, a növény és a kristály a végtelenségig megsokszorozódva jelenik meg.

Kilencedszer: Ez az utolsó réteg egy erkölcsi tevékenységgel telített szubsztanciából áll, amelynek az erkölcsisége azonban ellentétes azzal, amelynek ki kell bontakoznia a Földön. Mert a lényege a vele járó erőszak, azaz: megosztottság, viszály és gyűlölet. Itt található Dante poklában Káin, a testvérgyilkos. Ez a szubsztancia szembenáll mindazzal, ami az emberek között jó és szép. Az emberiség azon erőfeszítése, hogy elterjessze a földön a testvériséget, ennek mértékében csökkenti ennek a szférának az erejét. A szeretet ereje az, amely az átszellemítésének mértékében még a Föld testét is át fogja alakítani. Ez a kilencedik réteg az alapvető eredete annak, ami a Földön fekete mágiaként, azaz egoizmuson alapuló mágiaként jelenik meg.

Mindezeket a rétegeket sugarak kötik össze egymással, amelyek a Föld középpontját a felszínükkel kötik össze. A külső rétegben, a szilárd föld méhében meglehetősen nagy számban találhatók bizonyos földalatti terek, amelyek a hatodik réteggel, a tűz-földdel állnak kapcsolatban. A tűz-föld eleme szoros összefüggést mutat az emberi akarattal. Ez idézte elő azokat a szörnyű (vulkán)kitöréseket, amelyek véget vetettek a lemúriai korszaknak. Az emberi akaratot tápláló erők abban az időben olyan válságon mentek át, amely a tűzerő felszabadításához vezetett, amely során a lemúriai kontinens elpusztult. A Földfejlődés során ez a hatodik réteg egyre inkább a Föld középpontja felé süllyedt, ami miatt a vulkánkitörések száma csökkent. Ezekre azonban még mindig befolyással van az emberi akarat, amely mágnesesen hat a földrétegre; rendetlen állapotba hozza, ha (az emberi akarat) rossz és félrevezetett. Ugyanez az emberi akarat az egoizmustól megtisztulva éppen ellenkezőleg le tudja csillapítani ezt a tüzet. Különösen a materialista korszakokat kísérik és követik földi katasztrófák, földrengések stb. Az előremutató fejlődés iránti elkötelezettség és annak követése az egyetlen olyan alkímia, amely fokozatosan átalakíthatja a Föld szervezetét és lelkét.

A következő példa bemutatja az emberi akarat és a Föld mozgása közötti kapcsolatot. A földrengések vagy vulkánkitörések következtében elhunyt emberek esetében későbbi inkarnációjuk során egészen más tulajdonságokat figyelhetünk meg. Születésükkor erős szellemi készségeket, adottságokat hoznak magukkal, mert haláluk révén egy olyan elemmel léptek kapcsolatba, amely megmutatta nekik a dolgok valódi arcát és a pusztán anyagi élet illúzióját.

Összefüggést figyeltek meg bizonyos születések, valamint a földrengések és vulkánok katasztrófái között is. Katasztrófák idején materialista lelkek szeretnek inkarnálódni, akiket a vulkáni jelenségek éppúgy vonzanak, mint a rosszindulatú földlélek görcsös mozgásai. Ezek a születések a maguk részéről újabb katasztrófákat hozhatnak. Mert itt, az előző esettel szemben a rossz lelkek izgató hatással vannak a földtűzre. Bolygónk fejlődése szorosan összefügg az emberi erők és a civilizációk fejlődésével.”

Rudolf Steiner: A szellemtudomány eredeti impulzusai (GA96)