Michael, aki az átszellemesített tudást fogadja

” Az ember a halála és újabb születése közti legfontosabb időszakban olyan istenekkel él együtt, akik kifejezetten az idő szemléletével rendelkeznek, de az ember Földön megszerzett térszemléletével egyáltalán nem. Ez a térszemlélet sajátosan emberi. Az ember voltaképpen csak akkor lép be a térbe, amikor az isteni-szellemi világból a fizikai-földi világba száll le. Bizonyos, hogy innen szemlélve minden térbeli perspektívában jelenik meg. de a dimenziók megítélése teljesen földi jellegű.
Az ember a nyugati kultúra fejlődése folyamán a XV. század óta a legnagyobb mértékben beleilleszkedett ebbe a térbeli szemléletbe. Ha azonban ezt a térszemléletet helyesen ragadják meg, tehát a tisztán térbeli megismerés leírt átszellemesítése révén újra hidat vernek az isteni világhoz, akkor az isteni-szellemi világ számára is fontossá válik az a térbeli megismerés, amelyet az ember éppen a XV. század óta szerzett meg, amikor leginkább függetlenné vált az isteni világtól. Ha ezt az ember helyesen teszi meg, és nem marad meg a térnél, hanem ismét beleviszi a térszemléletbe a szellemiséget, akkor a világ egy új darabját hódítja meg az isteneknek. Meri mi is történik akkor?(…)

Mondjuk, kinyújtjuk a hal kezünket. Minden földi tárgyban benne él az isteni, Így izmainkban, idegeinkben, kezünk kinyújtásában is. Most bal kezük ujjaival megérintik jobb kezük ujjait – ez csak a térben történhet. Az isteni-szellemi lények nem követik, hogy bal kezüket a jobb kezük, jobb kezüket a bal kezük útján érzik. Az érintkezésig követik ezeket, de a közöttük fellépő érzés nincs jelen saját képességeikben, ez csak a tér révén merül fel. Ahogyan az istenek a Szaturnuszt, a Napot, a Holdat és a Földet sem egyidejűen. hanem az időben egymást követve látják, ügy nincs meg náluk az ember térbeli jellegű átélése sem. Amikor bal és jobb szemükkel néznek és pillantásuk jobbról és balról kapja az irányát, akkor pillantásukban jobbról és balról is az istenek látása érvényesül, találkozásuk azonban tisztán emberi. Tehát mint emberek éppen a térbe helyezve éljük át az isteni hatástól való függetlenségünket.

Ha a jobb és bal kéz képét kiterjesztik a földi emberiség környezetének további történéseire, akkor sok olyan emberi élményt találnak, ami kiesik az istenek szemléletéből. Ezekre a tisztán emberi jellegű területekre valójában csak a XV. század első harmada óta jutott el az emberi gondolkodás, így az emberiség gondolkodása valóban egyre érthetetlenebbé vált a letekintő istenek számára. Ha ezt figyelembe vesszük, rá kell mutatnunk a XIX. század utolsó harmadának döntő fontosságú eseményére, amelyről már többször beszéltünk És úgy fejezhető ki, hogy a Gábrielnek nevezett szellemi lény uralkodását a Michaelnek nevezett másik szellemi lény uralma váltotta fel. A XIX. század utolsó harmadában a Michaelnek nevezett szellemi lény uralkodója lesz mindannak a szellemiségnek, amelynek a földi emberi történések megfelelnek.
Míg Gábriel inkább az emberek passzív tulajdonságaira beállított lény, addig Michael olyan aktív lény, aki mintegy átlüktet a lélegzésünkön, ereinken, idegeinken, hogy emberi mivoltunkat kozmikus összefüggésben dolgozzuk ki, és aktívan szerezzük meg. Mintegy Michael felszólításaként áll előttünk, hogy legyünk még gondolatainkban is aktívak, hogy világnézetünket belső emberi aktivitással dolgozzuk ki. Csak akkor tartozunk Michael korához, ha a külső és belső megvilágosodást nem várjuk tétlenül, hanem munkánkkal aktívan részt veszünk a világból feltáruló megfigyelésekben és átélésekben.(…)

Gábrielt egészen megdöbbenti egy mai művelt ember képzeteinek a tartalma. Michael szoros rokonságban van a Nap erőivel, és legalább bele tudja helyezni a tevékenységét azokba a gondolatokba, amelyeket az ember szabad cselekvésének impulzusaihoz dolgoz ki. Michael bele tud folyni mindabba, amit például „A szellemtudomány körvonalat”-ban szabad, tiszta gondolkodásnak neveztem, és amelynek újabb korunkban az ember szabad individuális akarati erőihez kelt impulzust adnia. Michael különösképpen a szeretet impulzusából fakadó cselekvéssel van rokonságban. Az istenek Őt küldték le ezért követnek, hogy mintegy átvegye, amit az emberek a függetlenné vált tudásból az átszellemesített tudásba vezetnek át. Az antropozófus szellemtudomány, a térbeli ítéletalkotást ismét átszellemesítő érzékfelettivé változtató tudomány lentről felfelé működik, mintegy felnyújtja a kezét, hogy megragadja Michael fentről lenyújtott kezét. Mert így hidat lehet teremteni az emberek és istenek között. Michael ezért lett ennek a korszaknak az uralkodója, hogy átvegye az emberektől azt, amit térbeli gondolkodásukkal fűzhetnek az isteni tudás tisztán időbeli gondolkodásához. Ez az, amit az istenek át akarnak venni.

Azt mondhatjuk. hogy az istenek a Szaturnuszt, a Napot, a Holdat és a Földet időrendben gondolják el. Ha az ember gondolkodásának legújabb fázisát helyesen alakítja ki, térbelien gondolja el ezeket. Az istenek a bal és a jobb kéz előrenyújtását gondolják el, az emberek az érintést sajátítják el. Az istenek benne élnek a bal és a jobb szem pillantásának az irányában. Az ember térbelien képzeli el. ahogy a jobb és a bal szem pillantásának iránya találkozik egymással. Michael letekint a Földre. Hozzá tud kapcsolódni ahhoz, amit az emberek tiszta gondolkodásukban alakítanak ki, tiszta akarati tevékenységükben megvalósítanak, és tudomásul veszi azt, amit az emberek, a Föld lakói a tér elgondolásából megszereznek, felviszi mindezt az istenek világába.

Ha az emberek csak a tér megismerését alakítanák ki és nem szellemesítenék át, megmaradnának az antropológia mellett, és nem akarnának az antropozófiához jutni. akkor Michael korszaka el is múlna. Michael visszavonulna uralmától. És azt adná hírül az isteneknek, hogy az emberiség el akar válni az istenektől. Ha Viszont a megfelelő követséget viszi az istenek világába. azt kell mondania: az emberek az én korszakomban az érzékfelettibe emelték azt, amit az isteni-szellemi világtól elkülönülve, tisztán térbeli ítéletalkotásként alakítottak ki. Újra befogadhatjuk Őket, mert gondolkodásukat, képzetalkotásukat összekapcsolták a mi gondolkodásunkkal, képzetalkotásunkkal. -Ha az emberek helyesen akarnak fejlődni, akkor Michaelnek nem szabad azt mondania az isteneknek, hogy az emberek megszokták, hogy mindenre csak térszerűen bámuljanak. És megvetik mindazt, ami csak az időben él. – Ha az emberek el akarják érni földi céljukat. akkor azt kell mondania, hogy az emberek azon fáradoznak. hogy az időbeliséget. az érzékfelettit ismét belevigyék a térbeliségbe, nem csak a térbelire akarnak rámeredni, nemcsak a XX. század elején kedvelt érzékletességet kívánják maguknak. Ezért ismét ügy ragadhatók meg, hogy életük közvetlenül az istenek életéhez kapcsolódjék.
Ha az antropozófiat valóban a beavatási tudomány szellemében műveljük, akkor ez a kozmikus körülményekkel való törődést jelenti, amelyet az emberiségnek az isteni világgal összhangban kell véghezvinnie. Mai korunkban alapjában véve sok mindenen múlnak a dolgok Azon, hogy el akarjuk-e ültetni az isteni-szellemi világgal való helyes további együttélésünk csíráját vagy sem. Ha meggondolják. hogy ezzel milyen végtelenül jelentős dolgot mondtunk ki, felmérhetik, hogy milyen komolysággal és belső szilárdsággal kell megalapoznunk azt a lelki beállítottságot, amely az antropozófiát akarja gondolati tartalmivá tenni.”

Rudolf Steiner: A csillagok világa és az ember (GA219) – forrás és megrendelés ITT