Visszapillantás egy kérdőívre

A 2023-as évben számos antropozófiai kezdeményezés indult útjára, melyeknek egy részre az antropozófia mozgalomban élők érdeklődését, figyelmét, még alvó vagy szabad tetterőit igyekezett megcélozni. Ezen kezdeményezések alapja láthatóan szellemtudományos felismerések voltak, ugyanakkor minden esetben kérdés – ha a társadalmi hármas tagozódásra tekintünk –, hogy a célközösség részéről milyen tényleges fizikai, lelki, szellemi szükségletek is ébrednek? A haladás erői korunkban a szellemi felismerések, az emberekben élő szükségetek megismerése, megismertetése, a felismerés, a belátás és az érdekegyeztetés figyelemmel teljes teréből fakadhatnak.
Az antropozófiai mozgalomhoz kapcsolódók élményeit, érdekeit, szükségleteit igyekeztem azzal a 2018. őszén közreadott kérdőívvel láthatóvá tenni, amelynek ma is figyelembe vehető eredményei alább olvashatóak. A felvetések mentén 112-en adtak választ részben vagy egészében, ez az oka a feleletek eltérő számának. Sok vagy kevés ez a szám egy reális képhez? Az idő múlása, az egyre gyakoribb találkozók, műhelymunkák, ünnepek és feladatcsoportok kapcsán nyert benyomások visszaigazolni látszanak a kérdőív megállapításait. Ezek megismerése, átérzése jó alapjai lehetnek újabb feladatcsoportok megalakulásának…

Balogh Gábor 2023. december 25.

2019-es összegzése a kérdőívnek:
A válaszok arra reményre jogosítanak, hogy a visszajelzések alapján kirajzolódó kép nem térhet el erősen attól, hogy valójában mi is él, illetve kívánkozik élni napjainkban azoknak a fejében, lelkében, tetteiben, akik az antropozófiát keresik.

Ez a kapcsolódási szándék életteljes; legerősebb törekvési irányai a szellemi iskolázás, a Krisztológia és a születés előtti, halál utáni lét megismerése. E szándékot megalapozza és táplálja Rudolf Steiner előadásainak folyamatos megismerése, feldolgozása, amire nagy átlagban évente öt könyv feldolgozása ad lehetőséget, továbbá a megkérdezettek harmada a hazai antropozófiai folyóiratokat is figyelemmel követi, lehetőség szerint igyekszenek részt venni szellemtudományos előadásokon.

Világosan látható, hogy eleven közösségi életre irányuló szándék él a kitöltők lelkében, csak tizedükben él visszahúzódó módon az antropozófiai impulzus.

A személyes élmények megosztása, mások élményeinek megismerése, feladatközösségek, mindezek fontos sarokpontjai a szükségesnek jelzett közös találkozók jövőbeli tartalmának. Figyelemre méltó az a szám, hogy a megkérdezetteknek csak a tizede tartja fontosnak az előadások viszonylagos passzivitásra késztető formáját. A kevésbé arisztokratikus jellegű, szociálisabb, aktívabb műhelymunkaforma az, amit legtöbben választanak, ezt a kötetlen beszélgetések lehetősége (pl. teaház) követi, amit a döntő többség havi rendszerességgel szeretne megtenni. A többségben szándék él az évkör ünnepeit együtt megélni. A megkérdezettek többsége már dolgozott valamilyen alkalmazott antropozófiai munkaterületen, kétharmadukban él a tettvágy, a válaszadók fele rendszeresen részt venne egy adott munkaterületen alkotó folyamatban, műhelymunkában, megvalósításban.

A válaszadók csaknem fele szeretné majd egy leendő antropozófus idősotthonban megélni a szellemi beérettség időszakát, de a kérdőív legfontosabb üzenete, hogy már MOST keresik a kapcsolódási lehetőségeket a gondolatok cseréjére, élmények megismerésére, a közös tettekhez. Többen jelezték az elmúlt két hónapban, hogy izgatottan várják a kérdőív eredményeként, lesz-e valamilyen folytatás? Hogyan tovább?

Nincs lehetőség arra, hogy valami készbe üljünk bele, de alighanem nem is akarunk… Úgy tűnik, hogy a bizsergő tetterőnek kell most utat adjunk. Rudolf Steiner arról beszélt, hogy a társadalmi hármas tagozódásban (annak szellemi, jogi, gazdasági területein) mindenki készségei, képességei szerint találja meg a maga helyét. Ahogy azt tapasztalhatjuk találkozások alkalmával, az antropozófiai mozgalomban nagyon sokféle adottságú ember van jelen, a legkülönbözőbb élethelyzetben, a lehetőségek, eszközök, kapcsolatok más-más palettájával.

A beérkezett válaszok inspiráció gyanán is szolgálhatnak, ezek alapján ki-ki megszólítva érezheti magát, hogy mihez tud LELKESen kapcsolódni, mit tenne SZÍVesen, mire érzi magát KÉPesnek – másokkal szövetkezve….

A feleletek egy részénél több lehetőség is választható volt!

pedagógia, Waldorf-pedagógia, biodinamikus gazdálkodás, Waldorf Pedagógia, nevelés, Biodinamikus gazdálkodás, Biodinamikus gazdálkodás, ,w biodinamikus, biodinamikus gazdálkodás, nevelés, Oktatás, biodinamikus gazdálkodás, hármas tagozódás alapú társadalom, Az egyes munkaterületek egy egésszé összeállása, egymásra épülése válhat az előnyünkre! A sok kis darabnak összeállása egységgé bennünk, és megértése annak, hogy mit miért kell(ene) cselekednünk. krisztológia, Beszédmuvészet, biodinamika, waldorf pedagógia, Hármas tagozódás, Waldorf, biodinamikus gazdálkodás, felnőtt képzés, Waldorf pedagógia, Gyógyászat, Az összes munkaterület egy egységet alkot, nem tartom egyiket sem gyümölcsözőbbnek a másiknál. Waldorf pedagógia, gyógyászat, pedagógia biodinamikus gazdálkodás, Waldorf pedagógia, gyógyászat, felnőtt képzés a föld éteri síkjának érzékelése, pedagógia, krisztológia ,Waldorf Pedagógia, Sok nincs, egy Waldorf iskola, oktatás, felnőttképzés, pedagódia, gyógypedagógia és waldorf Pedagógia. Nevelésművészet. Önismeret – világismeret nem tudom még a választ ( nemrég óta ismerkedem a ‘Steiner’i antropozóával ) Pedagógia, Pedagógia, biodinamika Biodinamikus Gazdálkodás, Ez túl általános kérdés. Biodinamikus gazdálkodás. Pedagógia, orvoslás, ISKOLA, Waldorf, Biodinamikus gazdálkodás, Antrop. gyógyászat biodinamikus gazdálkodás, szabad szellemi kutatások, nevelés-Waldorf, Nem munkaterületekben gondolkodom. Az általános keresztény értékek antropozóával támogatott felvilágosító munkáját vélem a leggyümölcsözőbbnek, valamint az ember a saját környezetében a környezete igényeihez mérten működő rendszerek antropozóai háttérrel kifejtett munkáját, ahol nem feltétlenül kell magát az antropozóát népszerűsíteni, csak azok körében, akik eljutottak odáig. Az önismereten alapuló szellemi közösség(ek) erősödő szellemi erőterében látom a jövő lehetséges “gyógyító” hatásait. Nevelés – Waldorf mindegyiket,  Bármelyiket, ha lelkesültséggel és rendszerességgel művelik. nevelés, hármas tagozódás szociális élet (vállalkozássegítés, mentorizálás, moderátorság), oktatás-nevelés, antropozóai anyagok fordítása, biodinamika Biodinamikus gazdalkodast, gazdálkodás, gyógyászat, Talán a pedagógia gyógypedagógia, nem értem a kérdést , biodinamikus mezőgazdaság, gyógyászat és gyermeknevelés, Bolygónk élete egy nagy átfogó, komplex antropozóát igényel mindenképpen. nevelés-Waldorf, gyógyászat Euritmia, Szellemtudományos művek feldogozása, tudást elmélyítő, tisztázó előadások Waldorf pedagógia – ez tudja talán leginkább kivinni az impulzust a világba benne felnövekvő gyerekek által és nem csak rájuk, hanem a környezetükre is hatással van. Mind az! … A pedagógiát. Társadalmi hátmas tagozódás, Waldorf oktatás, oktatás, Orvoslas ,pedagógia, biodinamika

gyógyászat, pedagógia ,Orvosi ,mindegyiket, Euritmia ,waldorf, közgazdaság, biodinamikus gazdálkodás, Közdaság Hármas tagozódás, nem látok rá erre annyira, hogy lenne megalapozott válaszom, Waldorf?,Itt inkább úgy fogalmaznék, hogy maga az ember a közösségben kell, hogy gyógyuljon, hogy a közösség is egészséges lehessen. Bármilyen téren az embernek még gyógyulnia kell, és ez nagyon fontos. , Dornach, Pasz ,Waldorf közösségek, Gazdaság, politika Közösségi élet, Nincs elég ismeretem a közösségekről, válaszolni tudjak a kérdésre. mindegyiket, Magyar Antropozóai Társaság, Klasse lektorok, nevelés, Az összeset. ,Pedagógia ,Waldorf iskola , a társaság,  passz, felnőtt képzés, Pedagógus, biodinamikus ,Jelenleg nincs rálátásom ezen közösségek fejlődési folyamataira, így válaszom sincs a kérdésre. Pl Waldorf pedagógia,  még nem tudom, Nem tudom, Gazdasági, társadalmi élet, Mindegyiket. ,Gazdålkodás, Mezögazdasag, Nem látok bele annyira, hogy megítéljem. társaság, szövetség nevelés-Waldorf ,Nem látok bele ilyen közösségekbe. Nevelés – felnőtt(tovább)képzés, Nem látom őket. – mindet, főleg az oktatás-nevelés (azért főleg ez, mert könnyebb korábban elkezdeni) Nevelés-Waldorf Harmas tagozodas Waldorf-iskolák Mindegyiket Waldorf-pedagógia gyógypedagógiát ?? waldorf pedagógusok mindegyik közgazdaság, pénzügyek nem tudom Mindenkinek még van fejlődni valója. nem ismerem őket Waldorf intézmények működését, a szellemi munka megerősítését minden területen, Mindegyiket 🙁 … Nevelés gyógypedagógia, Az etikus közgazdaságot, pénzügyeket. Mindenkinek folyamatosan kell fejlődnie, akkor minden ki tud teljesedni szociális hármastagozódás , Hármastagozódás, pedagógia, gyógyászat Mo. orvoslás/gyógyítás, művészet/Napút,

– az 1935-ös kizárásokban : 12,9%
– a Goetheanumban a Krisztológia szekció megalapításának megakadályozásában: 14,9%
– Rudolf Steiner halálával az antropozófiai mozgalom és az Antropozófiai Társaság útja újra szétvált: 21%
– az ellenáramlatok képviselőinek térnyerésében az antropozófia kulcspozícióiban: 34,4%
– az Antropozófiához vonzódók nem kezelik annak tartalmát életükben súlyának megfelelően: 63,4%

gazdaság, Gazdaság, mezőgazdaság, Politika, oktatás, Mezőgazdaság ,önismeret, emberi kapcsolatok, szociális hármas tagozódá,s Minden életterületnek az antropozóa tud segíteni a gyógyulásban!, Minden élethelyzethez csak az antropozóa adhat olyan megoldást, amitől gyógyulhat., gazdasági, Politika, gazdaság ,kultura,,technika, Tarsadalom társadalom, oktatás, gyógyászat, élelmiszertermelés, gazdaság, Politika, Egészség, Magát a teljes emberi életet. emberi kapcsolatok, szociális szféra, szellemi nevelés, pedagógia, mezőgazdaság Antropozóa , Mi nem? Mindegyiket felnőttképzés, vezetőképzés, szervezetek , gyereknevelés, politika, technika, Önnevelés, együttműködés Mezőgazdaság, természet és szellemi világ kapcsolata, Szociális élet. Pedagógia – nevelés a FÖLD gyógyítása, kimélése, Betegek gyógyítása, Emberi kapcsolatok, Gazdasàgi, tàrsadalmi vallás, Az 1100 éve az emberi tudatból kitiltott szellem-szellemi világ-szellemtudomány visszahelyezését tudatunkba, élő módon., Úgy gondolom, az antropozóa minden életterületre kihat, és fontos, hogy az élet minél több területét áthassa. Gazdasåg, Egeszsegügy Korunk szellemének Michaelnek segíteni, akkor Ő is segít minden területen bennünket. a szellemi tapasztalatok feldolgozása, gazdaság, társadalom, A gondolkodás. Vallás – Krisztológia ,szociális kérdések, nevelés, gyógyítás, hitélet ,Az egyén és közösség kapcsolata. Saját magam megértése és kifejezése. nevelés, gazdaság mindet, főleg az oktatás-nevelés (azért főleg ez, mert könnyebb korábban elkezdeni) gyógyászat ,Technika Közélet, pedagógia, politika szociális élet politika, technika/technológia mindegyiket, emberi kapcsolatok-egymást szeretetben hordozni, orvostudomány ,Szociális élet ,Krisztológia gyógyászat, oktatás, közgazdaságtan, mezőgazdaság Mindenki saját magát gyógyítsa, hogy jobb legyen az élet. szociális,  A szociális együttélés hármas tagozódás szerinti megvalósulása, Erre nem tudok válaszolni, nagyon nehéznek látom a világ helyzetét. Őszinteség, hármas tagozódás minél több területen, környezetvédelem, oktatás, mezőgazdaság, fenntartható termelés stb, stb, stb. tanítás Gyógyítás, pedagógia, moralitás-etika … Közgazdaság, A mezőgazdaságot, és közgazdaságot. Az egész bolygó szociális hármastagozódás, Gazdaság, politika spirtulitás közösségek, emberi kapcsolódások ,Orvoslas, biodinamik

Igen. Nem tudom, lehet-e, és nem tudok több feladatot vállalniMegyei “központok” kialakítása, akik kapcsolatban vannak a budapesti központtal. Tudnék feladatot vállalni,munkamegosztástól, megbeszéléstől függően.nehéz kérdésközösségek munkáinak kölcsönös tájékoztatása, igen, tudokIgyekszemCsakis hiteles emberektől szeretnék valós képhez jutni, akik, komolyan foglalkoznak vele, és inkább kompletten nézikazt mint hogy külön választva az egyes területeket. Valamennyire tudnék ebben felelősen feladatot vállalni., Nem érzem ehhez érettnek magamwebes felületek, igenKözösen megélt folyamatok általAntropozófus Gyógyászatért Magyarországi Érdekképviseleti EgyesületA vegyészet területén: Rudolf Hauschka-Szubsztanciatan.nemTöbb információ és együttműködés. Még nincs olyan mély tudásom az Antropozóáról, hogy komolyabb feladatotválalljak.Száz éve áll a folyamat.Nem tudom nemA Társaságnak kellene egy összefogó központnak lenniekihasználva a kor információtechnológiai vívmányaita valós képet illúziónak tartom, amíg a mozgalom ennyire széttagolt. Feladatot vállalni nem tudok (nem is szeretnék)jelen helyzetben szkeptikus vagyok, feladatot vállalni, nem tudokA különböző munkacsoportok beszámolóiból, szeretnék tagja lenni egy biodinamikus munkacsoportnak.egyenlőre meg kell még jobban ismernemSzemélyes beszélgetések soránAnnyiban tudok, hogy én jobban belevonódok, így a környezetemet tudom tájékoztatniKözös platformot kellene létrehozni és folyamatosan működtetni. Igen.Nem gondolom, hogy könnyű lenne ezt kimondani. Nem vállalnék ebben feladatot.Személyes találkozôk.Nem.Vélemenytől, személyes ellentétektől mentes közös felület. Segíteni abban tudok, hogy szegedi lévén továbbadom ahelyi közösségnek az információt.Sajnos nem beszélek nyelveket, ezért csak kis mértékben.német nyelvű hírek, cikkek fordításaNem tudom, nem tudomGondolom, ennek a kérdőívnek ez a “valós kép” kialakítása a cél. Szerintem csak részben fogja ezt teljesíteni, mert énmagam is gondolkodtam, hogy egyáltalán neki álljak-e… Ebben a felderítő munkában nem tudok részt venni.Több személyes és nem “virtuális” úton, de legalábbis papírforma szerint.beszámolás, kommunikáció, átláthatóság, IGENSzerintem az online részvétel jelenleg megkerülhetetlen, hiába nem a legjobb megoldás. Igen.Fel kell vállalni az ahrimani jellegű média – nemes cél érdekében történő – kihasználását. Lehet jóra, az antropozóátnépszerűsítő célra használni pl. a Facebookot is!, Nem látok bele, nem tudom.antropozóai kiadványokon (magazinok, hírlevelek) keresztül, nem igazánpl:hírlevél,jelenleg nagyon túlterhelt az életemhíradás (lap)Kellő ismerettel a tényekről és bátor képben gondolkozással. Én igy próbálom gyelni a körülöttem lêvő folyamatokat.igen, saját körbenonline felület, videók megosztása, előadásokon való részvételHiteles embertől, igen, ha megkérnek rá.Ezen még gondolkoznom kell… Természetesen első kézből, a kezdeményezőtől kapott információk, azok közzétételeáltal (pl. konferenciákon, találkozókon, és a világhálón). A képességeimhez mérten szívesen vállalok feladatot. Pl.szervezés, adminisztráció, esetleg fordítás.Az egymás iránti figyelemmel, a mások munkájának, gondolatainak követésével, befogadásával és továbbadásávalKözös hírlevelek? közös rendezvények, mint amilyen a Antroposophi nap, vagy a Napút hétvége volt? És ott teretbiztosítani mindenkinek.Megismeréssel és igen, tudok ebben feladatot vállalni.csak személyesen…..igen…Talán egy közös információs platformon. Igen lehet, hogy tudnék.Talán a közvetlenül érintettekkel való beszélgetések alkalmával.Rendezvényeken való aktív részvételtöbbet nem, mint eddig tettemKözös “ernyő” alatt lehetne minden infot megtalálni, pl. a MAT honlaptól ezt remélem, és a feladatvállalásom, hogy idejuttassam el az infokat a saját kezdeményezésünkből.nem tudom

tudatos gondolkodás.meditációVisszatekintésKrisztus tudatosítása magamban, gondolataim uralása (ez még nem mindig megy…), életmódváltás (irodistaként atermészetbe menekültem, most a természet az életem), az antropozóai oldalak követése, belső munka.olvasok, stúdiumra járok, euritmiázokbelső munka, önnevelésMeditáció, Steiner alapgyakorlatai időnkéntFolyamatos olvasás, beszélgetések, visszatekintés, imádság,kiegészítő gyakorlatokBármi történik és történhet teljes nyugalomal fogadom.Nagyon új az antropozóai érdeklődésem, úgymond kezdő vagyok, így ily mélységű kérdésekre még nem tudokhasználható választ adni.meditácó, kertészkedés, alkotómunkaFigyelem az érzés, gondolkodás, és akarat iskolázásátMeditáció, gyakorlatokRudolf Steiner mantramjai, Bolygómeditációk, 2 euritmiagyakorlat és a Hogyan jutunk..-ból a maggyakorlat és avisszatekintés.mellékgyakorlatok, egyéb antropozófus gyakorlatok, “távolságtartás”Belső munka és önnevelés R.Steiner nyomát követemWaldorf tanár vagyokmindfullness meditáció, koncentrált olvasásWie erlangt man gyakorlataiÖnnevelésklasse meditációk, Mihályi meditációk, mellékgyakorlatok, évkör – léleknaptár, napi előre és visszatekintésSteiner alapgyakorlatok, meditáció, belső munkaigyekszem olvasni, hallgatni az antropozófus irodalmat, összevetni azt a mindennapok történéseivelEsti visszatekintés, gondolkodás iskolázása, megfigyelési gyakorlatok, autodidakta sorselemzés.Arkangyalok segítségül hívása.Mellékgyakorlatok.Figyelem, olvasásÖnismeret egyedül és közösségben, amit a környezetemben is próbálok ‘hasznosítani”Visszapillantás, bibliai idézetek, megfigyelésekA saját belső útmutatóm szerint próbálom èlniMegkülönböztetés gyakorlása, előítéletek kioltása, stb. Mellékgyakorlatok.Napi szintű antropozóai könyvek olvasásával.OlvasokAlapgyakorlat, hőmeditációElfogulatlanság és “gelassenheit” gyakorlása minden helyzetben.Tanítok. Ez sok mindent bevonz.meditálokNem folytatok rendszeres gyakorlatokat. Igyekszem a felszínen maradniReggeli imámban előrevetítem a napom, védelmet kérek és együttműködést, napközben igyekezem ezt a jelenlétiállapotot megtartani. Gondolati erőimet egyre nagyobb időtartamban a saját fejlődésem és a világ helyzetéből adódó”elvárások” összekapcsolásra fordítom. Sokat teszek másokért, így sok segítséget kapok az égiektől (nem ezértsegítek másoknak). Este “elszámolok”, esti imámban is kapcsolatot keresek az égiekkel.fohászok, Bothmer, jógaMeditációt, figyelmi gyakorlatokat.állandó megismerésfigyelem, visszatekintés, személyes beszélgetések, koniktusokÖnmegismerés és próbálok a a felszíni történések mögé nézni.Onvizsgalat es esemenyek utolagos elemzeseMellékgyakorlatokAlapgyakorlatok, visszatekintés, es legújabban a karmagyakorlathírolvasás, kontemplálás bizonyos eseményeken, személyekenbiográfia, gondolat koncentráció gyakorlat, imák, visszatekintéspróbálok mindig járni valamilyen antropozóához köthető kezdeményezésbe, figyelem magamTájékozódom a világ eseményeiről, amit igyekszem antropozóai összefüggésekben értelmezni,. Önismeretretörekvéssel, önneveléssel.a saját benső Ön(Én)tudatom-hoz,(meg)érzéseimhez hű maradni-akarati gyakorlatiskolázásÉberséggel élek és próbálok nem hamar ítélkezni. Teszem a dolgom ahol csak lehet, kezdeményezően és bátranantropozófiáról nyíltan de nem nyomulósan beszélek. Hiszen e tudás ma már bárkié lehet.belső figyelemolvasok erről igyekszem tudatos lenni, keresem az élethelyzetekben a miértre a választJelenlétmeditáció, jelenlét gyakorlatok, euritmiaA külső-belső gyelem, pont-periféria megélése minden helyzetben, több-kevesebb sikerrelSzellemi iskolázással próbálkozomMeditációt (spruchokat), Léleknaptárt.jelenleg önnevelek…”tanulok”Alapgyakorlatok nem rendszeresenÖnmegismerés, alapgyakorlatok.RückshauAlapgyakorlatok és Steiner által adott meditációs gyakorlatokérzékeléseim tudatosítása, önnevelés, euritmia, stúdiumAkaratgyakorlatokJelen létönmegfigyelés, elcsendesülés,

Igen. Az oktatás átalakítása a materializmuson túlraEgy biodinamikusan művelt gazdaság, élő, nevelődő közösségGyakorlatok kidolgozása, tanítása közösségek számára, mely az önelfogadás, önszereten keresztül elvezet a környezetelfogadására, szeretetére.Jelenlegi gazdasági berendezkedés megváltoztatása.ismerjék fel az emberek, hogy mekkora erejük van, hogy milyen kevés igazi törődés, egymásra gyelés és szeretet eléglenne ahhoz, hogy nagy változások történjenek a világban és bennünk isEurópai közép felébresztése közösségek építésén keresztül, ahol az emberek a krisztusi művészet általtevékenykednek.A hármas tagozódású társadalmak megvalósulásamegismerésMindenképpen erőt adnék az embereknek felismerni, és legyőzni Magukban a “gonoszt”. Egészséget, hogy a világ isegészséges lehessen. Bölcsességet. Így BÉKE lehetne.A természet visszahelyezése az őt megillető helyre.SzabadságNagyon új az antropozóai érdeklődésem, úgymond kezdő vagyok, így ily mélységű kérdésekre még nem tudokhasználható választ adni.sztem minden megfelelően halad a maga útjánMerjenek az emberek SZERETNI.Szeretettel cselekedni.A szeretet napjaFehér ruhában leszaladni a Kálváriadombról.Tanuljunk meg egymással együttműködni, testvérként tekinteni egymásraA Krisztusi szív elérése az emberiség számáraAz emberek tudati fejlesztése.Kórház bank és egyetem antro alapokonSzociális hármas tagozódásbeérni a kor lemaradásátszíveket nyitnék, erőt adnék a változáshoz, ébredéshezszánjanak az antropozóa iránt érdeklődők elegendő erőt, időt a szellemi iskolázásraIskolát és drámacsoportot akítanékSzülők, atal családok az gyermeknevelés éveinek első hetedében közvetlen, gyakorlati támpontokat kaphassanakarról, hogyan lehet ez egészséges és jó.Hármas tagozódásKollektív önismereten alapuló társadalom, önellátásra való közösségi törekvéssel, megvalósítással a természet erőinektanításával harmóniában.Új társadalmi berendezkedés megvalósításaAntropozóai alapokon működő életközösségekben élnének az embereka Krisztusi Lény megtapasztalása mindenkinek a FöldönIskolákban taníttatnám az antropozóát.Szociális hårmas tagozôdásEgység az antropozóában, főleg a gyógyászatban. Az ellentétek leggyőzése, egy frontra terelődés.Az asztrológia és az antropozófus gyógyászat kutatása összekötése.3-as tagozódása segítő hálózatok hatékonyabb működéseSzabadság, egyenlőség, testvériségMűködő szellemi közösség. A “működés” nem az antropozóai tevékenységek sokszínűséget jelenti ebben az esetben,hanem egy olyan közösségi erőtér működését, ami élő erőként ellenpólust képez az ellentéterőknek, és életfolyamatokelindítására képes.Nem lehet az utat elkerülni, lerövidíteni, csak azt segíteni, hogy rajta maradjunkNem tudtam soha ilyeneket álmodni.hármas tagozódás megvalósulásavalami a szociális gyógyítás területénA hármas tagozódást szeretném megvalósítani.Szeretetteljes onzetlen emberi kapcsolatokAntropozóai alapon működő Idősotthon létrehozásaHogy a legjobban tudjam megvalósítani azt, amiért most itt vagyok.Tiszta szándékú (tehát nem bántó) őszinteség elterjedése az emberek között egymással kapcsolatban.magyar camphill hálózatelterjeszteném a felelősségérzetet és a bizalmat a világbanbékeAz antropozóai tartalmakat erőteljesen bevezetném a világba, az élet minden területére . Születéstől kezdve ebben aszellemben nevelnék a gyerekeket mindenhol.Egymás szeretete, és feltétel nélküli elfogadásaaltruista/asszociatív gazdasági élet ill. hármas tagozódásTudatos önismereti csoportos munka a bothmeren keresztüla magyarországi temetkezési kultura megfelelőbbé tétele – “ökotemető”Miskolcon antropozófus csoport alakításaMindenki sajátítsa el a szeretetet! Ebből már adódik a béke, gyógyulás. SZERETET az alapja az életnek.antropozóai vonalon: közösségi egység, a szociális háló kiépítéseMindenki tudja kibontakoztatni azt, ami az ő egyediségéből hozzáadódhatna a teljesség, az egység megéléséhez.Világbéke :p, Azt hiszem, ha az emberek egymás felé fordulnának és felébredne bennük a valódi igény a világ teljesmegértésére a mesterségesen generált igények és elektronikus üres kapcsolatok helyett az már nagy lépés lenne előreaz emberiségnek. Ha szabad kezet kapathatnék, és garanciát az együttműködésre a társadalomban, akkor hármastagozódást éptíenék ki Magyarország működésedében. És ezt mindenki akarná és jó lenne, mert az egonkat félretéveegyütt munkálkodnánk. És ez már egy iskolában sem megy zökkenőmentesen :(a kreativitást erősítenémA szabad oktatás (politikamentes, önálló pedagógia, laikusok követelései nélkül) és a szabad orvosválasztás (melyet atb. támogatna).legyen tiszta krisztusi szeretet a szívekben….az Élő AntropozóátA hármas tagozódásErre most nem tudok válaszolni.Társadalmi hármas tagozódásEgy olyan antropozóai központ, ahol minden gyakorlati terület megjelenhetne egy antropozófus otthon gyerekek/idősek/segítségre szorulók számára – miután leírtam olvastam a következő kérdést :-)alap moralitás megerősítése

Az a tapasztalatom hogy az olvasottak és a fontos ismeretek nem húzódnak bele a hétköznapi életünkbe.Az emlékezés. Gondolni mindarra, amire csak az életünk felhívja a gyelmet. Olyan sok életterület köthet össze minket,amit ezáltal továbbvihetünk a jövőbe és megdolgozhatunk a jelenben.Alkalomszerű önrevíziót célszerű tartani, hogy még egyszer ne ismétlődhessen meg az ispánki történet. Valamintalapvetően az emberek egyéni útjából kell, hogy kialakuljon a közös út, és nem szabad, hogy valaki a saját útja alárendelje a többiekét. A célt mindig közösen kell megállapítani, és folyamatosan ellenőrizni, hogy hol tartunk azelérésben. Keretekre van szükség. A kezdeményezést nagyon jónak tartom, már egy ideje bennem is dolgozott az ötlet,megyei szinten.szét vagyunk aprózódva, én is sok-sok részközösséghez tartozom, amelyek nincsenek összekötve egymássalAz antropozóa és a hétköznapi élet nem két külön világ, hanem a mindennapi élet minden területén legyünk képesektudatosan, éberen megélni az antropozóát.Szükségét érzem, hogy tudjanak találkozniA SORS összehozza Őket.Komunikáció hiányaNagyon új az antropozóai érdeklődésem, úgymond kezdő vagyok, így ily mélységű kérdésekre még nem tudokhasználható választ adni.Még nem volt alkalmam kapcsolódni ilyen közösséghezMaradjanak nyitottak, más spirituális irányzatok iránt. Továbbá a tudomány, s a művészetek iránt is.NincsA szívvel gondolkodás és a fejjel érzés gyakorlatának (Steiner után szabadon) megvalósítása, illetve több (igazi) alázathitelesebbé tenné a mozgalmat.most hirtelen nincsSajnos nem tudom, hogy hogyan, de tudatosítani kellene magunkban és kis csoportokban a küldetést, fontosságát.Keresni a kis közösségek együttműködésének gyakorlatban megjelenő formáit.Nem csak előadásokra, hanemtevékenységekre gondolokSzükségesMagam felé való kérdés: a Mihály iskola “odaát” néhány száz évvel ezelőtt? Mi a feladatom most?Ezen gondolkoznom kell.😊fontosnak tartom a közösségi LétetÚtkeresők vagyunktúl sokat agyalnak :-)Csak ott lehet eredményes, ahol kb. azonos az éntudatra ébredés szintje.Sokszor még nagyobb ellentétek és harcok adódnak az antropozófusok között, mint a nem antos közösségekben.Fntos lenne ennek a tudati léleknek a megértése, hogy tisztán lassuk miért és mi történik ilyenkor velünk.A végletesség és dogmatizmus kerülése.csak annak lehet segíteni, aki akarjaErre választ majd az élet hozza.Szívvel élni és cselekedninem kitaposottFontosnak tartom az együttes, csoportos munkát, s ezáltal megtalálni a közös utat, feladatokat.Egyelore a sajat szuk koromben kutatom folyvast ezt a kerdestDolgunk van egymással és egymás révén közösen is. Rá kell éreznünk az ebben eljátszandó legoptimálisabbszerepünkre, feladatunkra.Élő az a szemlélet, h az antropozóát 3 féleképpen éljük meg: 1 aki az elméletet tanulmányozza-népszerűsíti, 2 aki avilágot eszerint építi és a 3 aki a segítő területeken érez késztetést.nincsszemélyes találkozások, előadásokÖnismeret és önnevelés nélkül, felébredt szellemi képességek nélkül nem tudjuk egymást felismerni.Lehetnek sokan, akik szellemi keresők, de nem is tudják hogy végül is a szellemtudományt keresik.Antropózóa-névhelyett, Világ-Valóság-Tudománya – vagy valamilyen másik név kellene..egymásra ismerés a közös feladatban, szükségünk van egymásra, mert együtt tudjuk kiteljesíteni a sorsfeladatunkatNagy feladat, és karma.Annyira sok irányból érkeznek az antropozóához a lelkek, hogy az erősen megnehezíti az egymás értését, megértését.Azt gondolom, hogy az összekötő, összetartó jeleket kell keresni, és nem a szétválasztó érzéseket hagyni eluralkodni.Hogy ez nehéz ügy. Főleg mikor látja az ember, hogy karmikus feladata van másokkal és az ellenerők hatására elkezdaz egész egy rémálomba fordulni. Számtalan példa van erre sajnos. Nagyon gyengék vagyunk, miközben erősnekgondoljuk magunkat.disznók elé vetett gyöngyök…….-Most nincs.”…minden, ami áramlik felénk, egy bölcsesség teljes világkormányból fakad…” ezt a mindennapokban – anehézségekben, a meg-nem-értésben … – valóban komolyan elhinni.fontos a személyes szimpátiák/antipátiák tudatosítása, a cél szem előtt tartása, annak érdekében közös munkálkodásigennincsjelenleg nincs-A mostani társadalmi és politikaitörténések háttere.Az egyre inkább uniformizálódó élethelyzetek, amelyekkel összetalálkozunk antropzófus szemlélettel és nemantropozófus szemlélettel mi emberek. A szabadságra nyíló ajtók sokasága, amelyek egy életen belül zárva maradnak.Önmagunk szeretése (én, hierarchiák, női,fér) szintjén, hogy mások eltaláljak hozzánk szeretetükkel.A Hármas Tagozódást tartom nagyon érdekesnek, főleg azért, mert nagyon sokat gondolkozom rajta, és sok dolgotnem értek benne. Ezért még többet gondolkozom, mert ha ennyire nehezen megy, valószínűleg van vele dolgom. Jólenne, ha lennének ebben társak, akikkel lehet konzultálni, akikkel lehet ebben valamit létrehozni. Valamint sok esetbenhiányolom a határozott fellépést az egyes témák ügyében, szerintem az érdekérvényesítésünk a társadalom felé mégnem az igazi. Nem tudom, ehhez létezik-e valamilyen szakirodalom dr. Steinertől, vagy egyéb antropozófustól…vannak társaim, akikkel meg tudom ezeket beszélniNyugat és kelet Európa közötti különbség, egyfajta szakadék.Több kezdeményezés elhalt, ezeket sajnálom.Nagyon nehéz egy sérültet ápolónak egyénileg eljutni előadásokra, illetve megoldani hogy jó anyagokhoz, könyvekhez jusson.Most nincs.Egyelore nincsMost nincsAz Antropozóa integrálása más spirituális irányzatokhoz, tudományhoz, s a művészetekhez.Igen több isCsak ilyenek vannak: pedagògia, dràmamûvèszet, tàrsadom hàrmas tagozòdàsa, a technika kihívàsai, Krisztisimpulses, biogràa, mûvèszet,Farmunk átalakítása farmalapú helyszínné, melyhez nincs még elég tudás bennem, szeretnék segítséget a táborok,programok kidolgozásában más szakterületekről, háttérszervezeti támogatás, egy rendszer részévé vállni, nevelésiinteraktív eszközök kidolgozása pl. társasjáték a biodinamikus gazdálkodás összefüggéseinek népszerűsítésére stb.Van.NincsCamphillIgen. A fent emlitett nézetetérések kezelése a gyógyászatbanAz asztrológiai praxis és a Kozmológia közötti kapcsolat megtalálása.segítő hálózat létrehozásaIgen.mindenkinek akad olyan, amivel akár csak egy emberre hatni képesIgen, talán van.Platonikus lélek vagyok és rengeteg kérdésem van az érzésmisztika felől a tiszta éntudatot közelítő helyes útra anélkül,hogy a bennem élő képességeket “ki kellene hajítanom az ablakon”. Hogyan tudom ezt “transzmutálni” és “tisztává”, énjellegűvé tenni?a magyar Camphill iskolák és élőhelyek kialakításában szívesen közreműködnékcsalád, fér-nő kapcsolatok, szerelem/érzelem, szex – ennek a területeIdősek otthonának megvalósítása, önfenntartó formában.Mindent átfogó és Egyetemes Valóság Tudománnyá tenni a mai antropozóát..hogy az emberiségben újra felébredjena valódi szellemi érzékelés..ekkor a szellemtudomány beleolvad az emberiség életébe, és betölti a feladatát.antropozóai közösségalkotásBothmer önismereti terápiás csoport. , Éteri erők kutatásaBeteg gyermekek segítse egy közösségben.Igenvannak élményeim és kérdéseimA jövőben szeretnék olyan tanulócsoportot létrehozni, mely kis létszámú, a kor gyermekeinek igényeihez igazodva.Fontosnak tartom továbbá, hogy valódi keresztény emberek gyermekei gyűljenek itt össze, akik nem a Waldorf,,márkanév” miatt választják ezt a lehetőséget, hanem mert antropozóával foglalkoznak, és szeretnének békébenegyüttműködni a szakemberekkel (pedagógusokkal).kezdeményezés; igen, a sövényházi Waldorf iskolát alaposan megtisztítani….ez nem az, ami a nevében van….márelindult a folyamat, de még nem szól elég hangosan…van rendőrségi nyomozàs, kihallgatás, feljelentés,erőszak,bántalmazás,gyerekek ocsmány manipulálása, hazugság hegyek,hamisítások….de nincs elég nyilvánosság,nincs hangja az eseteknek….(két év alatt tíz család vonult ki csak a jelenlegi hetedik osztályból)…Most nincs.Nem. Teszem a dolgomat és hálás vagyok, hogy tehetem.antropozófus otthon / klinika?

igen. nincs. jelenleg nincs-A mostani társadalmi és politikaitörténések háttere.Az egyre inkább uniformizálódó élethelyzetek, amelyekkel összetalálkozunk antropzófus szemlélettel és nemantropozófus szemlélettel mi emberek. A szabadságra nyíló ajtók sokasága, amelyek egy életen belül zárva maradnak.Önmagunk szeretése (én, hierarchiák, női,fér) szintjén, hogy mások eltaláljak hozzánk szeretetükkel.A Hármas Tagozódást tartom nagyon érdekesnek, főleg azért, mert nagyon sokat gondolkozom rajta, és sok dolgotnem értek benne. Ezért még többet gondolkozom, mert ha ennyire nehezen megy, valószínűleg van vele dolgom. Jólenne, ha lennének ebben társak, akikkel lehet konzultálni, akikkel lehet ebben valamit létrehozni. Valamint sok esetbenhiányolom a határozott fellépést az egyes témák ügyében, szerintem az érdekérvényesítésünk a társadalom felé mégnem az igazi. Nem tudom, ehhez létezik-e valamilyen szakirodalom dr. Steinertől, vagy egyéb antropozófustól…vannak társaim, akikkel meg tudom ezeket beszélniNyugat és kelet Európa közötti különbség, egyfajta szakadék.Több kezdeményezés elhalt, ezeket sajnálom.Nagyon nehéz egy sérültet ápolónak egyénileg eljutni előadásokra, illetve megoldani hogy jó anyagokhoz, könyvekhezjusson.Most nincs.Egyelore nincsMost nincsAz Antropozóa integrálása más spirituális irányzatokhoz, tudományhoz, s a művészetekhez.Igen több isCsak ilyenek vannak: pedagògia, dràmamûvèszet, tàrsadom hàrmas tagozòdàsa, a technika kihívàsai, Krisztisimpulses, biogràa, mûvèszet,Farmunk átalakítása farmalapú helyszínné, melyhez nincs még elég tudás bennem, szeretnék segítséget a táborok,programok kidolgozásában más szakterületekről, háttérszervezeti támogatás, egy rendszer részévé vállni, nevelésiinteraktív eszközök kidolgozása pl. társasjáték a biodinamikus gazdálkodás összefüggéseinek népszerűsítésére stb.Van.NincsCamphillIgen. A fent emlitett nézetetérések kezelése a gyógyászatban.Az asztrológiai praxis és a Kozmológia közötti kapcsolat megtalálása.segítő hálózat létrehozásaIgen.mindenkinek akad olyan, amivel akár csak egy emberre hatni képesIgen, talán van.Platonikus lélek vagyok és rengeteg kérdésem van az érzésmisztika felől a tiszta éntudatot közelítő helyes útra anélkül,hogy a bennem élő képességeket “ki kellene hajítanom az ablakon”. Hogyan tudom ezt “transzmutálni” és “tisztává”, énjellegűvé tenni?a magyar Camphill iskolák és élőhelyek kialakításában szívesen közreműködnékcsalád, fér-nő kapcsolatok, szerelem/érzelem, szex – ennek a területeIdősek otthonának megvalósítása, önfenntartó formában.Mindent átfogó és Egyetemes Valóság Tudománnyá tenni a mai antropozóát..hogy az emberiségben újra felébredjena valódi szellemi érzékelés..ekkor a szellemtudomány beleolvad az emberiség életébe, és betölti a feladatát.antropozóai közösségalkotásBothmer önismereti terápiás csoport. , Éteri erők kutatásaBeteg gyermekek segítse egy közösségben.Igenvannak élményeim és kérdéseimA jövőben szeretnék olyan tanulócsoportot létrehozni, mely kis létszámú, a kor gyermekeinek igényeihez igazodva.Fontosnak tartom továbbá, hogy valódi keresztény emberek gyermekei gyűljenek itt össze, akik nem a Waldorf,,márkanév” miatt választják ezt a lehetőséget, hanem mert antropozóával foglalkoznak, és szeretnének békébenegyüttműködni a szakemberekkel (pedagógusokkal).kezdeményezés; igen, a xxx Waldorf iskolát alaposan megtisztítani….ez nem az, ami a nevében van….márelindult a folyamat, de még nem szól elég hangosan……Most nincs.Nem. Teszem a dolgomat és hálás vagyok, hogy tehetem.antropozófus otthon / klinika?

Mindent.Bölcsességet stabilitást.Az egyetlen Út.mindent: a gondolataim, elfoglaltságaim, kapcsolataim java kötődik az antropozóához, és folyamatosan törekszem rá,hogy az életem további területein is meg tudjon jelenniAz élet tudatos megélése a kozmosz és az emberiség fejlődése érdekébenÉletfeladatom és Sorsom, hogy tanuljam és közvetítsem.legközelebb az igazsághoz, teljességhez a jelen helyzetbenMagyarázatot Mindenre!tudásMindig ezt kerestem aha erzés van bennem .Még nem tudom, de nagyon nagy hatással van ráméletvitel, fejlődésMegismerési útÉletem részefejlődéstéletem vezérfonala, világító fáklya utamonSzellemi út az emberiség felemelkedéséhezAz életemet meghatározó út.Steiner meglátásait.Erre nem alkalmas a telefonon potyogesAz utamat.Mihályhoz vezető útEgy út az ember önmegismeréséhez 🙂 Én szorosabban kötődök egy másik közösséghez, de hiszem, hogy azantropozóa is egy csodálatos út, és személy szerint nekem nagyon sokat segített és segít a mai napig. Hiszem azt is,hogy Steiner bejárt egy utat, amelyen eljutott valahova, és ha tisztességgel elvégezzük a belső munkát az útmutatásaialapján, előbb-utóbb bárki eljuthat oda – ehhez azonban olyan szintű odaadás kell, mint az övé volt.számomra az egyetlen ma élhető, humánus életlozóaEgy olyan szemüveg, ami egy olyan valóságos képet tár elém a világról, amit mindig is kerestem az élet értelméről,mivel egy kommunizmusból visszamaradt érzésvilágú, Istent tagadó családból kikerülve nem volt a lábam alatt stabiltalaj. Az érzéseimet ragadja meg, és azok azt mondják, hogy minden szó igaz, amit Steiner elmondott. Hiába nemértem sokszor az összefüggéseket, de éppen ezért könnyen át tudok billenni ezeken a nehézségeken, mert tudom,fejlődésem során ki fog teljesedni a kép bennem.Eszmevilág, ami számomra megélhető, kompakt, önmagában logikailag zárt és a világfejlődésben önmagátólrugalmasan nyitott.Az egészséget. :-)Lehetőség az egyén és az “egyén, mint közösségben való fejlődésre, mely meghatározó a további ‘nem földi’ létformáktisztulásában is.Szellemi táplálékélhető világotinformáció a valóságrólVilágnézetet, belső gerincet, mindent.Szellemi utatÉletszemlėlet.Ėletcėl.Eszköz a túlėlésre.Az antropozóa által a lehető legtöbbet fejlődni ebben az inkarnációmban.Sokat.a szellemi tapasztalatok megosztásának iskolájaA kereszténység legélőbb formájaKorszerű segítség a Krisztusi úthoz.Néhány korábban megélt esemény megértésétIránymutatás, hitEbben az életemben egy irányadó hit, lozóa, amihez kapcsolódni tudok már 15 éve.az eddigi legjobb eszköz az önneveléshezÉletem vezérfonala.Eletlozoam /alkalmazasaval meg hadilabon allok/Az utam.Hiteles szellemtudományt.egészséges életszemléleta világ megismerésének egy módját, saját fejlődésemhez segítségetválasz az élet és halál kérdéseireAz egész életet. Morált, igazságot, Krisztust, szabadságot. A létezés értelmét.A Létezés Valóságát, ami önmagunkban válik élővé, és folyton tágulóvá, fejlődővé.. – ez nem egy lezárt, Rudolf Steineráltal kinyilvánított dolog!!!Ez a Magasabb Világok folyamatos Élő megnyilvánulása Bennünk!”A megtartó erő” “az Út” “A Michael iskola földi megnyilvánulása”Világ és önismeret, megismeréséletfeladat, tanulás, fejlődésÉlet, önismeret, az egész világ megismerése.életforma, életszemléletÉletem gerincét.A jelenlegi utamat az inkarnációk sorozatában.tisztánlátástA megismerés útja. Emberi sors.azt hittem eddig, H mindent jelent, de most inkább csak keresem a válaszokat….jelenleg kiábrándulást és csalódàstjelent….majdnem mindentAz Utat.Megfelelő, egészséges életszemlélet.Életmód, életút, önismeret, világlátásAz éltem alapjátAz életet.életformátmegismerést, tudást és aszerint cselekvéstÉletútéletfelfogás – vezetőszálÉletmódEgy kulcs ahhoz hogy az ember fejlődése előrehaladjon, tudva hogy a világ és önmagunk elválaszthatatlan egységetképezÉletmód, életérzés, életcél.