Takáts Péter: A december 24-ről 25-re virradó éjszaka misztériuma

Antropozófusok között jól ismertek a Karácsonyi időszak kozmikus impulzusai és az, hogy az Adventi időszaknak, a karácsonynak és az azt követő szent éjszakáknak különleges szellemi konstellációja van. Tudjuk, hogy ez az időszak különösen érzékennyé teszi az emberi lelket az emlékezésre és a jövő átélésére. és ezért a Karácsonyt megelőző és az azt követő időszakot minden évben, újra meg újra, egy belső elmélyülésre használhatjuk fel, ami visszapillantást ad az előző évre, és a következő évre egy új erő forrásává válhat bennünk.

Rudolf Steiner erről többször is beszélt, így például az 1916. november 12-ei előadásában is, melynek címe „Az új szellemi kinyilatkoztatás missziója, – A Krisztus-esemény, mint a Föld evolúciójának alapvető történése” (GA127) és a következőket mondta: „Abban az időszakban, ahol a Karácsony is található, a Földünk különösen alkalmas arra, hogy az aurájába ideákat fogadjon be… Ekkor a Föld auráján keresztül gondolatok vonulnak végig és ezekből a gondolatokból az ember leolvashatja, hogy mit is akar a Kozmosz a Földfejlődéstől.”

Azt viszont már kevesebben tudják és gyakorolják, hogy egy másik szellemi forrásból is új erőket kaphatunk a következő évre, mégpedig a Karácsonyi Ülés kozmikus impulzusából. A Karácsonyi időszakban ez az impulzus különösen azon emberek számára adhat erős szellemi élményt, az ebből fakadó új erőforrás azoknál az embereknél jelentkezik nagy erővel, akik összekapcsolják magukat azzal, amit Rudolf Steiner 1923. Karácsonyán az Antropozófiai Társaság megalapításkor lehozott és az Alapkő letételt tudatosan átélték, majd úgy határoztak, hogy szabad akaratukból és minden erőikkel Michael és Krisztus szolgálatában akarnak állni. Mert mindaz, ami a Karácsonyi Ülésen és az Alapkő elhelyezése során történt örökre bele lett írva az Akasha Krónikába és egy folyamatosan ható szellemi impulzus lett belőle, ami kisugárzik a Földön minden emberre és a szellem-emlékezés értelmében egy éves ritmus szerint, Karácsonykor élő módon újra átélhető és a lelkünkben előhívható.

Van azonban még egy, – tapasztalatom szerint az antropozófus körökben már jóval kevésbé ismert szellemi impulzus is, aminek ebben az időszakban egészen kiemelkedő jelentősége van: ez a Karácsony éjszaka szellemi impulzusa.

Annak megismerésében, hogy milyen misztérium történik ezen december 24-éről 25-ére virradó éjszakán az Ezoterikus órák, I. című kötetben (GA266/a.) található feljegyzés segíthet nekünk. Ez a feljegyzés egy 1905-ös ezoterikus órán készült és a következőket írja: „Rudolf Steiner Karácsonykor eljött hozzánk és az ünnep fontosságáról beszélt nekünk. A Karácsonyról, amikor a Nap a legmélyebben áll és arról az éjszakáról, ami addig tart, amíg 25-én a Nap ismét felkel. Ezen az éjszakán a „Fehér Páholy” Mesterei, a Bölcsesség és az Érzékelés Összhangjának Mesterei mindig egy ülést tartanak, amin a következő évre kisugározzák a Naperőket az emberek felé.

Azon emberek felé, akik teljes egészében át akarják adni magukat ennek az erőnek, akik a személyiségüket fel akarják adni, és ezt az erőt kérik. Ha az ember a karácsonyt ebben az értelemben ünnepli, és ebben az értelemben kéri a Bölcsesség és az Érzékelés Összhangjának Mestereit, akkor Ők elküldik erőiket az emberekbe ezen a december 25-ei éjszakán, és a Mesterek ereje ezeken az embereken keresztül tud majd hatni.”

Majd úgy folytatja, hogy ezen az éjszakán „a világ át van hatva olyan szellemi áramlatokkal, melyek a Bölcsesség és az Érzékelés Összhangjának Mestereitől indulnak ki. Ezek a Mesterek a szeretet és bölcsesség áramait öntik folyamatosan az emberiségre, de az emberek lelke nem mindig kész és nyitott arra, hogy ezeket magába felvegye.”

Ezekből egyértelművé válik, hogy azok, akik kérik, készek és nyitottak arra, hogy ezen az éjszakán felvegyék magukba azokat az erőket, ami a legmagasabb emberiség-vezetőktől, mint Naperő kisugárzik, azok megkaphatják azt a fényt, ami a következő évben a tetteinket át tudja világítani és azt a hőt, ami akaratunkat fel tudja hevíteni.

Joggal merül fe a kérdés, hogy hogyan tudjuk magunkat megnyitni ezen erők felé? Az ember a lelkét ezeknek a szellemi impulzusoknak meditációval tudja megnyitni, ahogyan Steiner ezt az „Ezoterikus órák, III.” kötetben (GA266/c.) el is mondja: „Meditálni annyit jelent, hogy a lelkünket megnyitjuk a Bölcsesség és az Érzékelés Összhangjának Mesterei felé, hogy ők éjszaka impulzusokat adhassanak.”

Amennyiben ilyen nagy jelentőségű az, amit ezektől Mesterektől kaphatunk, akkor jó lenne azt is tudni, hogy kiktől kérünk és kitől fogadunk be erőket, impulzusokat.

Arra a kérdésre, hogy kik is ezek az antropozófus körökben is kevésbé ismert Mesterek Rudolf Steinertől kapjuk meg a választ a „Szellemtudományos embertan” (GA107) című elődás ciklusban. Itt azt mondja, hogy a „Bölcsesség és az Érzékelés Összhangjának Mesterei” név alatt azt a 12 Mestert értjük, akik együtt alkotják az u.n. Fehér Páholyt. Ők az egész Földfejlődés irányát meghatározó isteni terv őrzői, és azon dolgoznak, hogy a Föld fejlődése során elősegítsék annak megvalósulását. Tehát rendkívül nagy jelentőségű és hatású Mesterekről van szó és Rudolf Steiner a 1909. március 22-ei előadásában (GA107) azt mondta róluk, hogy ők az emberiség nagy vezetői: „… azok, akik felfogták, hogy az emberiség továbbfejlődése a hatalmas Golgota-i esemény megértésétől függ, ők azok, akik a Bölcsesség és az Érzékelés Összhangjának Mestereiként az emberiség nagy vezető páholyában egyesültek.” Vagyis hétköznapi szóhasználattal azt is mondhatjuk, hogy ezek a Mesterek az emberiség valódi és igaz vezetői, és ha létezik egy világkormány, akkor ez az egyetlen és igaz szellemi világkormány. Az összes többi az ennek csak egy ahrimani torzképe és karikatúrája!

A GA264-es előadás ciklusban, melynek címe „Az ezoterikus iskola első osztályának története és témakörei 1904-1914, Előadások, levelek, dokumentumok” a Bölcsesség és az Érzékelés Összhangjának Mestereiről és az általuk alkotott Fehér-páholyról Rudolf Steiner még egy rajzot is készített. Ebben a 12 Mestert egy körön helyezte el és az általuk alkotott kör közepére pedig egy 13-as számot írt. Itt középen helyezkedik el az a Lény, akit ez a tizenkét Mester körülvesz. Ő pedig nem más, mint Krisztus, aki ezt a 12 Mestert folyamatosan inspirálja.

Ezen a rajzon jól láthatóan megjelölte azt is, hogy e lényiség megjelenése két részre oszlik, mert van egy fizikai és van egy szellemi része. Ugyanis a 12-ből hét Mester (1-től 7-ig számozva) mindig a Földön él és fizikai testben inkarnálódik, míg a másik öt Mester (nincs számozásuk) az az érzékfeletti világban él. Amint egy elhagyja a fizikai világot, egy másik Mester inkarnálódik az érzékfeletti világból a helyébe és veszi át a feladatát.

A GA264-ben Rudolf Steiner a Bölcsesség és az Érzékelés Összhangjának 12 Mesterét úgy írja le, hogy ők egy 12 tagozódású, 12 részből álló Lényiség tagjai, akik egyenként ennek a Lénynek egy-egy lénytagját jelenítik meg.

A Földön inkarnálódott hét Mester a következő lénytagokat képviseli:

1./ egyikük a fizikai test egységét és a fizikai szervek összhangját,

2./ a második a temperamentumok harmóniáját, az étertestet,

3./ a harmadik az asztráltest harmóniáját,

4./ a negyedik az érzékelés harmóniáját az érzékelő-lélekből kiindulva,

5./ az ötödik az értelem harmóniáját, az értelmi- és kedély-lélekből kiindulva,

6./ a hatodik a teljes tudatosságot, a tudati-lélekből kiindulva,

7./ a hetedik, miközben szolgálja az első hatot, az ÉN számára van jelen.

Az érzékfeletti világban élő öt Mester pedig a magasabb lénytagoknak felel meg, ugyanis a nyolcadik a Manas, a kilencedik a Buddhi, a tízedik az Athma, a tizenegyedik a Szent Szellem és a tizenkettedik pedig a Fiú minőségének felel meg.

Érdekes a Mesterekkel kapcsolatban még az, hogy azok, akik a Földön inkarnálódtak, három különböző területen dolgoznak és hatnak: ketten a Nyugati világban hatnak, két Mester a világ keleti felén tevékenykedik és két Mester a világ középső részén dolgozik, míg a hetedik mindent áthatva az összes területen aktív és mindenhol dolgozik.

Az emberek általában nem ismerik fel ezeket a Mestereket, amikor fizikai testben a Földön járnak és dolgoznak. Erről maga Rudolf Steiner „A világ titkai, a lélek megpróbáltatásai és a szellem megnyilatkozásai” (GA129) című előadásában beszélt és a következőket mondja: „Ha kinn a világban az ilyen emberiség-vezetők a maguk emberi formájában járkálnak, akkor a külső világ nem ismeri fel őket. Ha szellemtudományos ismeretekkel beszélünk ezekről az emberekről, a Bölcsesség és az Érzékelés Összhangjának Mestereiről, akkor az ember csodálkozik azon, hogy milyen egyszerű emberként járnak ezek a Mesterek a világban, az országokon keresztül. Fizikai formában megjelennek a világban, de a legfontosabb tanításokat nem fizikai úton, hanem a szellemi síkon keresztül adják át. Az, aki ezt hallani akarja, és meg akarja tanulni befogadni ezt, annak nem csak a fizikaihoz kell kapcsolódnia, hanem kapcsolatot kell találnia a szellemihez is”.

Úgy érzem, hogy ezen a Karácsonyon a mi feladatunk az, legalábbis azoknak, akik tudnak erről a misztériumról, hogy tudatosan keressük a kapcsolatot ezekkel a Mesterekkel, ezekkel az emberiség vezetőkkel, akiktől a mai időkben olyan fontos szellemi impulzusok kiáradnak. Mert ha körülnézünk a világban akkor láthatjuk, hogy milyen óriási szükségünk van ezekre az erőkre és arra, hogy megismerjük Földfejlődés irányát meghatározó isteni terv napjainkra vonatkozó részleteit és együttműködve az emberiség eme nagy vezetőivel elősegítsük annak megvalósulását. Mert csak akkor tudunk felállni azokkal a sötét erőkkel szemben, akik ma rendkívül aktívak és hatékonyak a világban, ha magunkba fogadjuk azokat a Naperőket, melyeket december 24-éről 25-ére virradóra kaphatunk meg a Bölcsesség és az Érzékelés Összhangjának Mestereitől.

Kép: Rudolf Steiner rajza a „Fehér Páholy” tagjairól, a Bölcsesség és az Érzékelés Összhangjának Mestereiről